Ajankohtaista

TAPAHTUMA PERUTTU: Oulun Teatteri Goes Valkea!

Oulun teat­teri jal­kau­tuu Val­kean Kesä­ka­dulle la 26.2. klo 11–15. Päi­vän aikana Kesä­ka­dun lavalla kuul­laan asiaa Oulun teat­te­rin kevään ohjel­mis­tosta, tutus­tu­taan Oulun teat­te­rin Nuor­ten Näyt­tä­mön nuo­riin, saa­daan mais­tiai­nen Billy Elliot ‑musi­kaa­lista laulu- ja tans­si­nu­me­ron väli­tyk­sellä ja kuu­los­tel­laan musi­kaa­lin lap­si­näyt­te­li­jöi­den koke­muk­sia hui­masta mat­kasta kohti menes­tys­musi­kaa­lin ensi-iltaa.

Päi­vän aikana Kesä­ka­dulla on myös mah­dol­li­suus osal­lis­tua leik­ki­mie­li­seen teat­te­ri­tun­te­musta mit­taa­vaan kil­pai­luun. Osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan lip­pu­pa­ketti Billy Elliot ‑musi­kaa­liin. Pai­kalle on myös tuotu teat­te­rin oma onnen­pyörä, josta on useam­man ker­ran päi­vässä mah­dol­li­suus pyö­räyt­tää itsel­leen muka­vaa teat­te­riin liit­ty­vää kotiin vie­mistä.

Oulun teat­te­rin lipun­myynti palvelee Kesä­ka­dulla klo 12–15. Jal­kau­tu­mis­päi­vän kun­niaksi luvassa on eri­kois­tar­jous!

Mukana menossa Nuor­ten Näyt­tä­mön nuo­ret, dra­ma­turgi Jukka Hei­nä­nen, ohjaaja Heta Haan­perä, koreo­grafi Petri Kaup­pi­nen, pia­nisti Pasi Hil­tula sekä Billy Ellio­tin roo­leissa lois­ta­vat lap­si­näyt­te­li­jät Kimi Lumme ja Aslak Kipinä.

Läm­pi­mästi ter­ve­tu­loa viet­tä­mään iloista lau­an­tai­päi­vää Oulun teat­te­rin seu­raan Val­kean Kesä­ka­dulle!

Liput ja lisä­tie­toa: oulunteatteri.fi

Ajankohtaista