Ajankohtaista

Oulun Ju-Jutsu ry esittäytyy Valkean lavalla la 5.2.

Kiin­nos­tai­siko uuden har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen? Val­kean lavalla jär­jes­te­tään kevään mit­taan useita eri har­ras­tus­la­jien esi­tyk­siä, jotka voi­vat roh­kaista ja ins­pi­roida sinua uuden lajin pariin.

Lau­an­taina 5.2. klo 16.30 alkaen Kesä­ka­dun lavalla esit­täy­tyy ja pitää laji­näy­tök­sen Oulun Ju-Jutsu ry.

Mitä on Ju-Jutsu?

Ju-jutsu on tuhan­sia vuo­sia vanha itä­mai­nen itse­puo­lus­tus- ja tais­te­lu­taito, jonka perus­pe­ri­aat­teena on vas­tus­ta­jan eli­mi­nointi mah­dol­li­sim­man nopeasti ja tehok­kaasti. Ju-jut­su­tek­nii­koi­den teho poh­jau­tuu teki­jän nopeu­teen, mää­rä­tie­toi­suu­teen, yllä­tyk­sel­li­syy­teen ja oike­aan ajoi­tuk­seen. Suo­meksi kään­net­tynä ju-jutsu tar­koit­taa ”peh­meää tek­niik­kaa”.

Hoku­to­ryu ju-jutsu on Soke Auvo Nii­ni­ke­don 10. dan kehit­tämä suo­ma­lai­nen ju-jut­sun tyy­li­suunta, jossa van­hoja, tais­te­lu­ken­tillä hyväksi havait­tuja tek­nii­koita hyö­dyn­ne­tään siten, että ne vas­taa­vat rea­lis­ti­sesti nyky­ajan ihmis­ten tar­peita. Poh­jim­mil­taan Hoku­to­ryu ju-jutsu on perus­tek­nii­koi­den eli lyön­tien, pot­ku­jen, heit­to­jen ja luk­ko­jen vais­ton­va­raista sovel­ta­mista muut­tu­viin tilan­tei­siin.

Suo­messa Hoku­to­ryu ju-jutsu on vakiin­nut­ta­nut ase­mansa yhtenä suo­si­tuim­mista kamp­pai­lu­la­jeista, ja aktii­vi­har­ras­ta­jia onkin jo noin 40 eri paik­ka­kun­nalla. Har­ras­ta­jien jou­kosta löy­tyy niin mie­hiä, nai­sia, junio­reita kuin viran­omai­sia­kin (polii­seja, var­ti­joita ja tur­va­mie­hiä). Lisäksi tyy­li­suunta on erit­täin arvos­tettu maa­il­malla, minkä ansiosta Hoku­to­ryu ju-jutsu on levin­nyt nopeasti myös Suo­men ulko­puo­lelle.

Lähde: Oulun Ju-Jutsu ry

Seu­raava Hoku­to­ryu ju-jut­sun perus­kurssi alkaa Oulussa 8.2.2022!

Ajankohtaista