Ajankohtaista

Milloin Valkeassa on rauhallisinta shoppailla?

Jou­lun lähes­tyessä kaup­pa­kes­kus­ten kävi­jä­mää­rät luon­nol­li­sesti kas­va­vat. Nyt korona-aikana moni var­masti miet­tii, että onko kaup­pa­kes­kuk­sessa tur­val­lista asioida. 

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa pää­tet­tiin ottaa käyt­töön laa­jat aukio­loa­jat jou­lu­kaup­paan, jotta asiak­kaat voi­vat halu­tes­saan asioida rau­hal­li­sissa mer­keissä ruuh­ka­huip­pu­jen ulko­puo­lella.

Mil­loin Val­ke­aan kan­nat­taa suun­nata, jos haluaa vält­tää ruuh­kia? 

– Kävi­jä­mää­rä­las­ku­rei­demme mukaan rau­hal­li­sinta on arki­aa­mu­jen ensim­mäi­sinä tun­teina klo 9–11 ja iltai­sin klo 18–21 välillä, ker­too Val­kean mark­ki­noin­ti­pääl­likkö Johanna Kylli.

– Myös sun­nun­tai­sin on melko rau­hal­lista, var­sin­kin klo 11–13 ja 16–18 välillä.

Joulu on monelle kivi­ja­lay­rit­tä­jälle vuo­den tär­kein sesonki. Sen onnis­tu­mi­nen mää­rit­tää suu­relta osalta koko vuo­den onnis­tu­mi­sen.

– Haluamme roh­kaista asiak­kai­tamme suo­si­maan kivi­jal­ka­kaup­paa, var­sin­kin nyt korona-aikana, jol­loin kau­pan­käynti ei ole ollut yhtä vil­kasta kuin nor­maa­liai­kana. Moni­puo­li­set liik­keet, asian­tun­teva pal­velu ja jou­lun tun­nelma ovat ehdot­to­masti syitä tulla kaup­pa­kes­kuk­seen jou­luos­tok­sille. Laa­jo­jen aukio­loai­ko­jen tur­vin sen voi tehdä myös ilman stres­siä ja kii­reen tun­netta, roh­kai­see Kylli.

Val­kean kaikki liik­keet pal­ve­le­vat maa­nan­taista per­jan­tai­hin klo 9–21, lau­an­tai­sin klo 9–19 ja sun­nun­tai­sin klo 11–18. Ravin­to­lat aukea­vat lou­na­sai­kaan ma–la klo 10:30. Sokos Her­kussa on kai­kista laa­jim­mat aukio­loa­jat: ma–la 7–22 ja su 9–21.

 

Ajankohtaista