Ajankohtaista

Valkean kesäkadulla pääset kokemaan maailman astronautin silmin

Lumo-valo­fes­ti­vaa­lia juh­li­taan jäl­leen 19.–21. mar­ras­kuuta. Kaup­pa­kes­kus Val­kea toi­mii yhtenä fes­ti­vaa­li­kump­pa­nina ja ottaa Kesä­ka­dun suo­jiin Luke Jer­ra­min Gaian. Valo­teos on esillä 30. mar­ras­kuuta asti.

Hal­kai­si­jal­taan seit­sen­met­ri­nen teos esit­te­lee yksi­tyis­koh­tai­sesti NASAn kuvan­ta­maa maa­pal­lon pin­taa. Sisäl­tä­päin valaistu ins­tal­laa­tio tar­joaa näky­män kotipla­nee­tal­lemme astro­nau­tin sil­min. Teok­sen ääni­mai­sema on pal­ki­tun Dan Jone­sin sävel­tämä.


Fes­ti­vaali tar­joaa kaik­ki­aan 17 eri teosta kes­kus­tan ja Hupi­saar­ten alu­eella, sekä eril­li­siä alue­ta­pah­tu­mia aina Mar­tin­nie­mestä Oulun­sa­loon saakka. Fes­ti­vaa­lia vie­te­tään per­jan­taista sun­nun­tai­hin kello 16–22. Gaian lisäksi myös muu­tama muu­kin teos jää pidem­mäksi aikaa näy­tille.

Lumossa nou­da­te­taan ajan­koh­tai­sia ter­veys­tur­val­li­suus­oh­jeita. Fes­ti­vaa­lin suun­nit­te­lussa on huo­mioitu ter­veys­tur­val­li­suus väl­jen­tä­mällä tapah­tuma-aluetta. Sisä­ti­loissa yhtä­ai­kais­ten kävi­jöi­den mää­rää rajoi­te­taan tar­peen mukaan.

Tar­kem­mat ohjel­ma­tie­dot löy­dät tapah­tu­man koti­si­vuilta: ouka.fi/lumo

Ajankohtaista