Ajankohtaista

Joulupuu-keräys Valkeassa 27.11.–9.12.

Anna lahja lap­selle tai nuo­relle

Oulussa on yli 3000 lasta ja nuorta las­ten­suo­je­lun sekä mui­den lap­si­per­he­pal­ve­lu­jen pii­rissä. Näistä lap­sista moni saa ainoan jou­lu­lah­jansa tänä­kin vuonna Jou­lu­puu-lah­ja­ke­räyk­sen kautta. Viime vuonna kerä­simme 3300 paket­tia; auta meitä tänä vuonna kerää­mään jou­lu­lahja jokai­selle lap­selle!

Perin­tei­nen Jou­lu­puu-lah­ja­ke­räys jär­jes­te­tään Oulun toi­mia­lu­eella nyt jo kuu­den­nen­toista ker­ran. Keräyk­sen jär­jes­tää tänä­kin vuonna Oulun Ter­va­por­va­rien Nuor­kaup­pa­ka­mari yhteis­työssä Oulun kau­pun­gin hyvin­vointi-pal­ve­lu­jen kanssa. Kerä­tyt lah­jat toi­mi­te­taan Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin, las­ten­suo­je­luun ja lapsi-per­he­pal­ve­luille, josta hyvin­voin­ti­kes­kus­ten työn­te­ki­jät jaka­vat ne jou­lun alla lap­sille ja nuo­rille. Näin jokai­nen annettu lahja tuo jou­lu­mie­len jol­le­kin lap­selle!

Jou­lu­puu-keräys­pis­teet Val­keassa:
  • Sokos Lah­ja­pak­kaamo 4.krs 27.11.2021–9.12.2021 Sokok­sen aukio­loai­ko­jen mukaan.
  • Jou­lu­puu Oulun POP UP Val­kean 2. ker­ros 4.12.2021 klo 10–16

Ohjeet lah­joit­ta­jalle

Hanki lahja, joka on uusi tai itse tehty käyt­tä­mä­tön lahja. Keräyk­seen ei saa lah­joit­taa käy­tet­tyjä lah­joja, arpoja/lottokuponkeja tai vas­taa­via eikä käteistä rahaa. Raha­lah­joi­tuk­set ote­taan vas­taan ainoas­taan eJou­lu­puun kautta ja ker­ty­neet varat käy­te­tään pai­kal­li­sesti nuor­ten ja las­ten hyväksi (lisä­tie­toa: https://ejoulupuu.fi/oulu). Suo­si­teltu mak­si­miarvo lah­jalle on noin 65–70 euroa.

HUOM: syö­tä­vissä lah­joissa tulee huo­mioida parasta ennen ‑päi­väys, ja että pak­kauk­set ovat avaa­mat­to­mia (esim. irto­kon­veh­teja ei voida ottaa vas­taan, mikäli ne eivät ole avaa­mat­to­massa alku­pe­räis­pak­kauk­sessa).

1. Pake­toi lahja.

2. Nouda keräys­pis­teeltä (tai val­mis­tele itse) paket­ti­kortti, joka ker­too lah­jan­saa­jan iän ja suku­puo­len (esim. poika 15v. tai tyttö 6v.).

3. Mer­kitse paket­ti­kort­tiin lisäksi pake­tin sisältö (mah­dol­li­sim­man tar­kasti eri­tel­tynä). Kau­pun­gin hyvin­vointi-pal­ve­luissa paket­ti­kortti vaih­de­taan lap­sen nimen sisäl­tä­vään, sillä heillä on paras tun­te­mus siitä kenelle lahja sopii.

4. Kiin­nitä paket­ti­kortti lah­ja­na­rulla paket­tiin, jol­loin se on helppo irrot­taa ja vaih­taa lap­sen nimen sisältä-vään kort­tiin. Älä käytä teip­piä!

5. Tuo lahja keräys­pis­tee­seen.

Vinkki: Katso tästä lah­ja­toi­ve­lista.

Ajankohtaista