Ajankohtaista

Black Fridayn ja Joulun avauksen ohjelmiin muutoksia

Hei­ken­ty­neen koro­na­ti­lan­teen sekä 26.11. alka­vien ylei­sö­ti­lai­suus­ra­joi­tus­ten seu­rauk­sena Kaup­pa­kes­kus Val­kean Black Fri­dayn 26.11. ja Jou­lun avauk­sen 27.–28.11. ohjel­ma­si­säl­töi­hin teh­dään muu­tok­sia. 

Black Fri­day per­jan­tain 26.11. lat­tia­lotto sekä hyvän­te­ke­väi­syys­huu­to­kauppa siir­re­tään toi­seen ajan­koh­taan. Per­jan­taina Val­kean liik­keet pal­ve­le­vat Black Fri­day ‑tar­jouk­sien mer­keissä laa­join aukio­loa­join klo 7–21 (Sokos, Her­kun Kukka ja Herkku klo 22 asti). Samana iltana jou­lu­va­lot syty­te­tään koko Oulun kes­kus­tassa klo 18.

Jou­lun avauk­sen osalta lau­an­taina 27.11. porot Pet­teri Puna­kuono sekä Pörrö saa­pu­vat Val­kean ete­lä­pää­dyn ulko-ovien edus­talle sili­tel­tä­viksi klo 12–15. Jou­lu­pukki on tavat­ta­vissa 3. ker­rok­sessa klo 11:00–13:00 / 13:30–15:00 / 15:30–17:00. Kai­ku­kuo­ron esiin­ty­mi­set, lah­ja­bingo sekä Val­kean Jou­luC­hal­lenge ‑kisailu siir­re­tään toi­seen ajan­koh­taan.

Val­keassa poh­dit­tiin eri vaih­toeh­toja jo suun­ni­tel­tu­jen ohjel­mien jär­jes­tä­mi­selle, mutta tul­tiin sii­hen lop­pu­tu­lok­seen, että Kesä­ka­dulla jär­jes­tet­tä­vien tapah­tu­mien osal­lis­tu­ja­mää­rän rajaa­mi­nen 50 hen­keen on mah­do­tonta toteut­taa siten, että ter­veys­tur­val­li­suus toteu­tuu. Vii­kon­lo­pulta peruun­tu­neet ohjel­ma­nu­me­rot on tar­koi­tus jär­jes­tää sopi­vina ajan­koh­tina, kun koro­na­ti­lanne hel­pot­taa ja rajoi­tuk­set pois­tu­vat.

Pyy­dämme asiak­kaita otta­maan huo­mioon val­lit­seva koro­na­ti­lanne. Suo­sit­te­lemme mas­kin käyt­töä kaup­pa­kes­kus­vie­rai­lun aikana.


Lue myös:

Val­kean aukio­loa­jat laa­je­ne­vat 27.11. alkaen

Ajankohtaista