Ajankohtaista

Kärppä-pelaajia tavattavissa rokotustapahtumassa keskiviikkona 13.10. klo 14-16

Oulu saa par­haat voi­mat apuun roko­tuk­sissa: Kärppä-pelaa­jia tavat­ta­vissa roko­tus­ta­pah­tu­massa kes­ki­viik­kona 13.10. klo 14–16 Val­keassa – jaossa on tie­ten­kin myös ämpä­reitä.

Oulun Kär­pät halua­vat tukea Oulun kau­pun­kia koro­na­ro­ko­tuk­sissa, jotta tapah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen ja yhteis­kun­nan avau­tu­mi­nen olisi mah­dol­li­sim­man tur­val­lista kai­kille. Sen vuoksi joukko Kärp­pien huip­pu­ni­miä on tavat­ta­vissa kaup­pa­kes­kus Val­kean roko­tus­ta­pah­tu­massa kes­ki­viik­kona 13.10. kello 14–16 väli­senä aikana.

Jotta kaikki kei­not on var­masti kokeiltu, tilai­suu­dessa on jaossa tie­ten­kin myös 1000 kpl ilmai­sia ämpä­reitä, Kärp­pien jaka­mana! Ämpä­rit on lah­joit­ta­nut Lähi­Ta­piola ja ne eivät ole mitä tahansa ämpä­reitä vaan pelas­tusäm­pä­reitä! Roko­tus­ta­pah­tu­massa jutel­laan roko­tuk­sista ja Oulun tau­ti­ti­lan­teesta ter­veys­joh­taja Jorma Mäki­ta­lon kanssa. Kärp­pä­pe­laa­jien kanssa jutel­laan alku­kau­den peleistä, roko­tus­kat­ta­vuu­den sekä ylei­sön tär­key­destä. Kärp­pä­pe­laa­jat ovat tavat­ta­vissa ja jaka­vat nim­ma­reita ja ämpä­reitä Val­keassa roko­tus­pai­kan lähei­syy­dessä. Roko­tus­paikka sijait­see Val­kean katu­ker­rok­sessa, Clas Ohl­so­nin ala­puo­lella, liu­ku­por­tai­den vasem­malla puo­lella.

Tapah­tu­massa suo­si­tel­laan mas­kin käyt­töä, jos 1 met­rin tur­va­vä­liä ei ole mah­dol­lista pitää.

Val­kean walk in ‑roko­tus­piste on avoinna ensi vii­kolla kes­ki­viik­kona 13.10.  ja tors­taina 14.10. kello 12–18. Kaikki roko­tus­pai­kat löy­dät sivulta www.ouka.fi/koronarokotukset

Val­kean roko­tus­pis­teellä anne­taan tois­tai­seksi sekä Pfize­rin että Moder­nan roko­teitta. Voit ottaa toi­sen rokot­teen, kun ensim­mäi­sestä koro­na­ro­kot­teesta on kulu­nut 6 viik­koa.

Ajankohtaista