Ajankohtaista

Tiedote: Heli Sirosesta Valkean uusi kauppakeskusjohtaja

KTM Heli Siro­nen on nimi­tetty 1.1.2022 alkaen Kaup­pa­kes­kus Val­kean kaup­pa­kes­kus­joh­ta­jaksi sekä Sokos tava­ra­ta­lo­joh­ta­jaksi. Siro­nen seu­raa teh­tä­vässä vuo­den­vaih­teessa Osuus­kauppa Ari­nan talous­joh­ta­jaksi siir­ty­vää Anu Jun­nik­kala-Alhoa.

Heli Siro­nen aloitti Osuus­kauppa Ari­nassa S‑trainee ‑val­men­nuk­sessa vuonna 2010 ja on työs­ken­nel­lyt Emo­tion-myy­mä­lä­pääl­lik­könä, Pris­ma­joh­ta­jana, ryh­mä­pääl­lik­könä ja tällä het­kellä osuus­toi­min­ta­pääl­lik­könä vas­ta­ten mm. Ari­nan asiak­kuuk­sien kehit­tä­mi­sestä sekä Asia­kas­o­mis­taja- ja S‑Pankki ‑pal­ve­lu­pis­tei­den toi­min­nasta.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean ja Sokos Oulun lisäksi Siro­sen vas­tuulle tule­vat myös Oulun Sokos Herkku, Ari­nan Emo­tion-myy­mä­lät, Täl­läämö-par­tu­ri­kam­paa­mot sekä Sokos Rova­niemi. Näi­den osalta Siro­nen rapor­toi toi­mia­la­joh­taja Mikko Pol­solle ja Kaup­pa­kes­kus Val­kean osalta talous­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alholle, joka vas­taa Ari­nan kaup­pa­kes­kus­toi­min­nasta.

– Olen iloi­nen, että kaup­pa­kes­kus- ja tava­ra­ta­lo­joh­ta­jan teh­tävä ja 3000 ari­na­lai­sen työ­ka­ve­ruus herät­ti­vät laa­jaa kiin­nos­tusta sekä S‑ryhmän sisältä että ulko­puo­lelta. Helillä on 11 Arina-vuo­den myötä erit­täin moni­puo­li­nen koke­mus eri lii­ke­toi­min­noista mar­ket- ja eri­kois­ta­va­ra­kau­passa. Hänen rat­kai­su­kes­kei­nen ja kehit­tä­mi­so­rien­toi­tu­nut otteensa var­mis­taa, että Val­kea tulee jat­kos­sa­kin tar­joa­maan veto­voi­mai­sia pal­ve­luja ja tapah­tu­mia oulu­lai­sille, sanoo toi­mia­la­joh­taja Mikko Polso.

– Val­kealla ja Ari­nalla on vahva halu kehit­tää Oulun kes­kus­tan toi­min­taa yhdessä yhteis­työ­kump­pa­niemme ja mui­den alu­een yrit­tä­jien kanssa. Heli on aiem­missa roo­leis­saan osoit­ta­nut ole­vansa vahva ver­kos­toi­tuja ja hän ymmär­tää yhteis­työn mer­ki­tyk­sen Oulun kes­kus­tan kehit­tä­mi­sessä. Elin­voi­mai­nen kes­kusta on meille kai­kille ensiar­voi­sen tär­keää, toteaa nykyi­nen kaup­pa­kes­kus- ja tava­ra­ta­lo­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho.

– Kaup­pa­kes­kus- ja tava­ra­ta­lo­joh­ta­jan teh­tävä on minun unel­ma­työni ja toi­mia­lana eri­kois­ta­va­ra­kauppa on ollut minulle aina lähinnä sydäntä. Minua on aina aja­nut eteen­päin ihmi­siin ja asioi­hin vai­kut­ta­mi­nen sekä posi­tii­vi­sen muu­tok­sen luo­mi­nen. Val­miita vas­tauk­sia esi­mer­kiksi kes­kus­tan kehit­tä­mi­seen minulla ei ole vaan odo­tan nime­no­maan sitä, että pää­semme yhdessä raken­ta­maan alu­een toi­mi­joi­den kanssa Oulun kes­kus­tasta meille kai­kille vie­lä­kin parem­paa paik­kaa, Siro­nen ker­too.

Lisä­tie­toja:

Mikko Polso, toi­mia­la­joh­taja, Mar­ket­kauppa, Sokos, Emo­tion ja Täl­läämö, +358 50 388 3430, mikko.polso@sok.fi

Anu Jun­nik­kala-Alho, talous­joh­taja 1.1.2022 alkaen, nyk. kaup­pa­kes­kus­joh­taja, tava­ra­ta­lo­joh­taja, +358 40 709 2960, anu.junnikkala-alho@sok.fi

Heli Siro­nen, kaup­pa­kes­kus­joh­taja, tava­ra­ta­lo­joh­taja, 1.1.2022 alkaen, nyk. osuus­toi­min­ta­pääl­likkö, +358 44 788 5933, heli.sironen@sok.fi

Ajankohtaista