Ajankohtaista

Muutoksia kulkujärjestelyihin KesäkatuPOPissa

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla jär­jes­te­tään lau­an­taina 2.10. Kesä­ka­tu­POP-fes­ti­vaali, jonka jär­jes­tä­mi­nen tuo muu­tok­sia Kesä­ka­dun kul­ku­jär­jes­te­lyi­hin. Kaup­pa­kes­kuk­sen pää­si­sään­käyn­nit tul­laan sul­ke­maan ABREUN ja Teflon Brot­her­sin esiin­ty­mi­sen ajaksi klo 16.45–18:00 ja 18:45–20:00.   

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kunta on anta­nut 21.9. pide­tyssä kokouk­ses­saan luvan kadun sul­ke­mi­seen. Pää­si­sään­käyn­tien sul­ke­mi­sella rau­hoi­te­taan fes­ti­vaa­lia­lue ja mah­dol­lis­te­taan tapah­tu­man tur­val­li­nen jär­jes­tä­mi­nen.   

Käynti Val­ke­aan ja Kivi­sy­dä­meen sul­ke­mi­sen aikana

Fes­ti­vaa­lin aikana kaup­pa­kes­kuk­seen sekä Kivi­sy­dä­meen pää­see kul­ke­maan nor­maa­listi, mutta reit­tei­hin tulee muu­tok­sia pää­si­sään­käyn­tien sul­ke­mi­sen ajaksi. Klo 16.45–18:00 ja 18:45–20:00 väli­senä aikana käynti Val­ke­aan ohja­taan ensi­si­jai­sesti Kaup­pu­rien­ka­dulta Sokok­sen pää­dyn sisään­käyn­nin kautta. Kivi­sy­dä­men asiak­kaat pää­se­vät kul­ke­maan Val­ke­aan myös poh­jois­pää­dyn sisään­käyn­nin var­tioi­dusta sivuo­vesta. Pai­kan päällä on kul­kuo­pas­teet. 


Kesä­ka­tu­POP on Kaup­pa­kes­kus Val­kean jär­jes­tämä mak­su­ton ja kai­kille avoin kau­pun­ki­fes­ti­vaali, jossa esiin­tyy ABREU, Teflon Brot­hers sekä oulu­lai­set täh­det Uusi Rak­kaus, Talent-fina­listi Julius Ran­tala ja Sana.  

Kaup­pa­kes­kus Val­kea pyy­tää fes­ti­vaa­li­vie­raita otta­maan huo­mioon val­lit­seva koro­na­ti­lanne ja sitä kos­ke­vat ajan­koh­tai­set suo­si­tuk­set, esi­mer­kiksi tur­va­vä­lin pitä­mi­nen mui­hin ihmi­siin. Kaup­pa­kes­kuk­sessa on mah­dol­li­suus desin­fioida kädet ja keik­ko­jen aikana vie­raille jae­taan kas­vo­mas­keja.  

Ajankohtaista