Ajankohtaista

Varaa myyntipöytä Kesäkadun kirppikselle

Val­kean Kesä­ka­dulla jär­jes­te­tään Osuus­kauppa Ari­nan toi­mesta lau­an­taina 28.8. klo 10–15 Kesä­ka­dun kirp­pis. Myyn­ti­pöy­dät ovat ilmai­sia ja ne ovat tar­koi­tettu Ari­nan omis­ta­jille. Pöytä on 60 x 120 cm kokoi­nen. Halu­tes­saan myyjä voi ottaa mukaan myös oman rekin.

Varaa tästä itsel­lesi pöytä ja lue lisää tapah­tu­masta. Myyn­ti­paik­koja rajoi­te­tusti (15 kpl).

Park­ki­paik­ka­kirp­pik­siä useissa Ari­nan toi­mi­pai­koissa

Samana päi­vänä Osuus­kauppa Arina jär­jes­tää Park­ki­paik­ka­kirp­pik­siä useissa eri mar­ket- ja ABC-toi­mi­pai­koissa nii­den park­kia­lu­eella. Myyn­ti­ruu­tu­jen varaus on jo päät­ty­nyt, mutta ter­ve­tu­loa teke­mään mah­ta­via löy­töjä ja naut­ti­maan kier­rät­tä­mi­sen ilosta!

Katso tästä Park­ki­paik­ka­kirp­pis-pai­kat.

Jokai­nen kier­rä­tys­teko on #Sydän­Poh­jois-Suo­melle.

Ajankohtaista