Ajankohtaista

Terveisiä S-Pankin rakennustyömaalta

Val­kean uudis­osan toi­sessa ker­rok­sessa raken­ne­taan par­hail­laan uusia tiloja S‑Pankille. Uusissa, entistä isom­missa tiloissa tulee ole­maan kaksi pal­ve­lu­pis­tettä.

Asia­kas­o­mis­ta­ja­pal­velu ja S‑Pankki-piste osuus­kau­pan asia­kas­o­mis­ta­juu­teen ja S‑Pankin asiak­kuu­teen liit­ty­vissä asioissa. S‑Pankissa voit muun muassa liit­tyä osuus­kau­pan asia­kas­o­mis­ta­jaksi ja liit­tää per­heen­jä­se­nesi mukaan yhtei­seen asia­kas­o­mis­ta­ja­ta­lou­teen.

S‑Pankissa aute­taan myös asia­kas­o­mis­ta­jan säh­köis­ten pal­ve­lui­den, kuten S‑mobiilin ja Oman S‑kanavan käy­tössä ja autamme pal­ve­lui­den käyt­töö­no­tossa. Lisäksi voit esi­mer­kiksi avata tilin S‑Pankkiin, tilata verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set ja hakea pankki- tai luot­to­kort­tia sekä S‑Lainaa. Asun­to­lai­nan hake­mi­nen alkaa täyt­tä­mällä hake­mus S‑Pankin verk­ko­si­vuilla. Tämän jäl­keen pää­set varaa­maan ajan lai­na­neu­vot­te­luun.

S‑Pankki palvelee vielä tois­tai­seksi Kesä­ka­dun poh­jois­pää­dyn sisään­käyn­nin vie­ressä. Uuden tilan ava­jai­sia vie­te­tään elo-syys­kuun vaih­teessa.

Ajankohtaista