Ajankohtaista

Blue Tomato Shop avaa Valkeassa syksyllä

Val­kean vali­koima täy­den­tyy mie­len­kiin­toi­sella uutuu­della tänä syk­synä, kun Blue Tomato kauppa avaa Val­kean Kesä­ka­dulla. Blue Toma­tolta löy­dät kai­ken tar­vit­se­masi lumi­lau­tai­luun, vapaa­las­kuun, skeit­tauk­seen ja surf­faa­mi­seen. Oulun Val­kean Blue Tomato myy­mä­län asian­tun­teva tiimi vas­taa mie­lel­lään kysy­myk­siisi ja aut­taa esi­mer­kiksi valit­se­maan sinulle sopi­van lumi­lau­dan.

Väli­nei­den lisäksi Blue Tomato tar­joaa laa­jan vali­koi­man katu­muo­tia, ken­kiä ja asus­teita useilta tuo­te­mer­keiltä, kuten Bur­ton, Thras­her, Rip n Dip, Vans ja Nike SB.

Blue Toma­tolla teet ostok­sia hel­posti sekä myy­mä­lässä että verk­ko­kau­passa. Jos haluat ostaa jotain verk­ko­kau­pasta, voit tilata sen Oulun Blue Tomato myy­mä­lään ilmai­seksi ja kokeilla tuo­tetta pai­kan päällä. Mikäli et halua pitää tilaa­maasi tuo­tetta, voit jät­tää sen myy­mä­lälle ja löy­tää tilalle jotain muuta!

Vii­mei­sim­mät Blue Tomato ‑uuti­set ja ‑kam­pan­jat löy­dät Blue Tomato Oulun omilta some­ka­na­vilta. Ota Blue Tomato seu­ran­taan jo tänään.

Face­boo­kissa: www.facebook.com/bluetomatoshopoulu

Ins­ta­gra­missa: www.instagram.com/bluetomatoshopoulu

Ajankohtaista