Ajankohtaista

Valkeassa yhtenäiset aukioloajat 1.6. lähtien

Kaup­pa­kes­kus Val­kean liik­keet ovat saa­neet vapaasti mää­ri­tellä aukio­loai­kansa 8.3. läh­tien koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­missa poik­keus­o­loissa. Aukio­lo­jen vapau­tuk­sella halut­tiin hel­pot­taa toi­mi­joi­den tilan­netta ja tur­vata toi­min­tae­del­ly­tyk­set vai­keassa tilan­teessa.

Koro­na­ti­lan­teen hel­pot­tuessa Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eella ja asia­kas­mää­rien kas­vun myötä Val­keassa siir­ry­tään tiis­taista 1.6. alkaen takai­sin yhtei­siin aukio­loai­koi­hin, jotka ovat ma-pe 10–20, la 10–18 ja su 12–18. Sokos palvelee näillä aukio­loilla jo nyt. 

Ravin­to­lat pal­ve­le­vat 1.6. alkaen muu­ta­maa poik­keusta lukuu­not­ta­matta ma-pe 10.30–20, la 10.30–18 ja su 12–18. Ravin­to­loista Hanko Sushi, Friends & Brgrs sekä Rosso pal­ve­le­vat laa­jem­milla aukio­loa­joilla.

Sokos Herkku palvelee jat­kos­sa­kin nor­maa­leilla laa­joilla aukio­loa­joil­laan:
ma-la 7–22 ja su 9–21.

Yhtei­set ja sel­keät aukio­loa­jat ovat Val­kean asiak­kaille tär­keä omi­nai­suus suju­van asioin­ti­ko­ke­muk­sen takaa­mi­seksi. Tilan­netta kui­ten­kin arvioi­daan sään­nöl­li­sesti ja tar­vit­taessa aukio­loai­ka­vel­voit­tee­seen teh­dään muu­tok­sia, jos koro­na­ti­lanne heik­ke­nee huo­mat­ta­vasti alu­eel­lamme. 

Ajankohtaista