Ajankohtaista

Uusi lastenvaateliike Valkeaan

Val­kean kol­man­nessa ker­rok­sessa avaa ovensa suo­ma­lai­nen las­ten­vaa­tebrändi Reima. Reima on tun­nettu laa­duk­kaista ja inno­va­tii­vi­sista las­ten­vaat­teista, jotka otta­vat huo­mioon las­ten tar­peet ja ympä­ris­tön. Ava­jai­sia on tar­koi­tus viet­tää hei­nä­kuussa.

Kol­man­nessa ker­rok­sessa sijait­seva Polarn O. Pyret vaih­taa lii­ke­ti­laa samassa ker­rok­sessa käy­tä­vän toi­selle puo­lelle Jas­mi­nin vie­reen kesä­kuun aikana.

Ajankohtaista