Ajankohtaista

Lasten- ja äitiysvaateliike Jasmin täyttää 30 vuotta!

Val­kean kol­man­nesta ker­rok­sessa sijait­seva Las­ten- ja äitiys­vaa­te­liike Jas­min juh­lii tällä vii­kolla 30-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vi­ään. Jas­mi­nin uusi yrit­täjä Pau­liina Pit­kä­nen ker­too pit­kän iän salai­suu­den ole­van laa­duk­kaat tuot­teet ja hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­velu.

– Ajassa elä­mi­nen on tällä alalla erit­täin tär­keää. Pitää uskal­taa uusiu­tua, Pau­liina ker­too.

Pau­liina on aloit­ta­nut Jas­mi­nin kaup­pi­aana vasta hil­jat­tain, kun Jas­mi­nin perus­taja ja enti­nen kaup­pias Hilkka Eske­li­nen otti roh­kean aske­leen ja siir­tyi täy­si­päi­väi­sesti mum­mon työ­teh­tä­viin jou­lu­kuussa 2020. Hilkka on silti edel­leen Pau­lii­nalle tär­keä tuki, turva ja ennen­kaik­kea ystävä.

– Hil­kan pit­kä­jän­tei­nen työ ja upea ura näkyy ja kuu­luu edel­leen Jas­mi­nin arjessa, kun asiak­kaat muis­te­le­vat yhteistä, suku­pol­vien yli kul­ke­vaa mat­kaa Jas­mi­nin kanssa, Pau­liina kuvai­lee.

Pau­liina on tuo­nut muka­naan Jas­mi­niin osaa­mista ja koke­musta niin kan­sain­vä­li­sestä vaa­te­ket­justa kuin myös koti­mai­sesta las­ten­vaa­tey­ri­tyk­sestä. Kivi­jalka- ja verk­ko­kau­pan yhdis­tel­män kehit­tä­mi­nen kiin­nos­taa eri­tyi­sesti. Silti Pau­liina uskoo, että myös seu­raa­vat 30 vuotta menes­tyk­sen avain­sa­nat ovat laa­tu­tuot­teet ja ystä­väl­li­nen, hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­velu. Haa­veissa myös olisi, että Jas­mi­nilla olisi sisa­rus jos­sain muu­alla. Lähi­tu­le­vai­suu­delta Pau­liina odot­taa eni­ten paluuta nor­maa­liar­keen, jota koro­na­pan­de­mia ei enää rajoit­taisi.

Jas­mi­nissa juh­li­taan synt­tä­reitä kes­ki­viik­koon 12.5. asti

  • Jas­mi­nin enti­nen yrit­täjä ja perus­taja Hilkka mukana juh­la­hu­mussa lau­an­taina 8.5. klo 12–15
  • Myy­mälä täynnä tar­jouk­sia ja alen­nus­rek­kejä
  • Arvon­taa päi­vit­täin ma 10.5. asti.

 

Jas­min on vaa­te­liike, jossa huo­mioi­daan niin lap­set kuin aikui­set­kin. Kaikki tar­peet rat­kais­taan aina asiak­kaan par­haaksi. Vali­koi­masta löy­dät sekä koti­mai­sia että kan­sain­vä­li­siä laa­duk­kaita merk­kejä 56cm-176cm saakka, unoh­ta­matta äitiys- ja ime­tys­vaat­teita ja ‑tuot­teita. Jas­mi­nin vali­koi­maa suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan asiak­kai­den tar­pei­den mukai­sesti. Voit siis ottaa Jas­mi­niin yhteyttä ja ehdot­taa roh­keasti tuot­teita tai merk­kejä, mitä toi­voi­sit vali­koi­maan.

Ajankohtaista