Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea muuttaa aukiolojaan 8.3. alkaen – vuokralaiset voivat päättää omista aukioloistaan

Suo­men hal­li­tuk­sen tors­taina 25.2. teke­män lin­jauk­sen joh­dosta ja hel­pot­taak­seen vuo­kra­lais­tensa tuka­laa tilan­netta koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aiheut­ta­missa poik­keus­o­loissa, Kaup­pa­kes­kus Val­kea siir­tyy käyt­tä­mään kaik­kia liik­keitä ja ravin­to­loita vel­voit­ta­vien yhteis­ten aukio­loai­ko­jen sijasta suo­si­tusau­kio­loai­koja 8.3. alkaen. Tämän muu­tok­sen myötä Kaup­pa­kes­kus Val­kean toi­mi­joilla on mah­dol­li­suus mää­ri­tellä aukio­loai­kansa vapaasti tai sul­kea liik­keensä. Aukio­loai­ko­jen vapau­tus on voi­massa tois­tai­seksi. Asiak­kail­lemme tämä tar­koit­taa, että jokai­sen pal­ve­lun aukiolo kan­nat­taa tar­kis­taa kauppakeskusvalkea.fi:n aukio­loai­ko­jen koon­ti­si­vulta tai yri­tys­koh­tai­silta ala­si­vuilta.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on par­haan kykynsä mukaan läpi epi­de­mia-ajan pyr­ki­nyt hel­pot­ta­maan vuo­kra­lais­tensa tilan­netta. Aukioloaikoja vapau­tet­tiin myös vuosi sit­ten maa­lis­kuussa, jol­loin vuo­kra­lai­silla oli mah­dol­li­suus mää­ri­tellä itse aukio­loai­kansa. 28.12.2020 alkaen Val­kea on toi­mi­nut supis­te­tuin, mutta kaik­kia vel­voit­ta­vin yhtei­sin aukio­loin. Aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­sen lisäksi, Val­kea on epi­de­mian aikana myön­tä­nyt vuo­kra­lai­sil­leen mak­suai­kaa vuo­krien mak­suun.

Ank­ku­ri­toi­mi­joista Sokos palvelee 8.3. alkaen Val­kean suo­si­tusau­kio­lo­jen mukai­sesti ma–pe 10–19, la 10–18 ja su 12–18. Sokos Herkku palvelee nykyi­sin laa­join aukio­loa­join ma–la 7–22 ja su 9–21.

Ajankohtaista