Ajankohtaista

Maskimaatti-maskiautomaatti 1. kerroksen hissiaulassa

Val­keasta löy­tyy nyt Mas­ki­maatti-mas­ki­au­to­maatti, joka tar­joaa laa­jan vali­koi­man mark­ki­noi­den laa­duk­kaim­pia mas­keja. Mas­ki­maatti sijait­see ensim­mäi­sen ker­rok­sen his­si­au­lassa Sokos Her­kun sisään­käyn­nin lähei­syy­dessä. Auto­maatti hyväk­syy seu­raa­vat mak­su­vä­li­neet: lähi­mak­su­kor­tit, Mobi­le­Pay & koli­kot.

Mas­ki­maa­tin tuot­teet ovat Lifa Airin val­mis­ta­mia ja ne on tes­tattu riip­pu­mat­to­mien taho­jen toi­mesta. Kaikki mate­ri­aa­lit ovat tes­tattu ihoystävällisiksi ja tur­val­li­siksi. Tuot­teet on val­mis­tettu puh­das­ti­la­val­mis­tuk­sena, eikä niitä ole käsitelty kemial­li­sesti.

Ajankohtaista