Ajankohtaista

Joulupukki LiveTV Valkeassa 5.12. ja 12.12.

Val­kea tar­joaa lap­sille mah­dol­li­suu­den tavata Jou­lu­puk­kia — tosin tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sesti etäyh­teyk­sillä.

Kaup­pa­kes­kuk­sen kol­man­teen ker­rok­seen raken­ne­taan Jou­lu­pu­kin piste, jossa on jou­lu­kuun kah­tena lau­an­taina 5.12. ja 12.12. mah­dol­li­suus rupa­tella Jou­lu­pu­kin kanssa video­yh­tey­den väli­tyk­sellä. Pai­kan päällä on myös pos­ti­laa­tikko, johon voi jät­tää kir­jeen jou­lu­pu­kille. Kir­jeet lähe­te­tään Kor­va­tun­tu­rille.

Jou­lu­pukki on tavat­ta­vissa la 5.12. ja la 12.12. klo 12–13.30 ja klo 14–15.30.

Ohjeet Jou­lu­pu­kin tapaa­mi­seen

  • Vain yksi perhe ker­ral­laan
  • Odo­tat­han vuo­roasi riit­tä­vän etäi­syy­den (2 m) päässä
  • Käy­tät­hän kas­vo­mas­kia
  • Huo­leh­dit­han käsi­hy­gie­niasta

Tapah­tu­man tuot­taa oulu­lai­nen ohjel­ma­toi­misto Team Simi­Sami!

Ajankohtaista