Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea sai maininnan Vuoden Kauppakeskusteko 2020 -kilpailussa

Val­kea on pal­kittu yhtenä kol­mesta kaup­pa­kes­kuk­sesta Suo­men Kaup­pa­kes­kusyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mässä Vuo­den kaup­pa­kes­kus­teko ‑kil­pai­lussa. Val­kea osal­lis­tui kil­pai­luun Roihu Repo­lai­sen Val­kea ‑kon­sep­til­laan ja sai roh­keus­mai­nin­nan kehi­tys­työs­tään lap­si­per­hei­den elä­myk­sel­li­sen ja suju­van vie­rai­lu­ko­ke­muk­sen parissa.

Näin kil­pai­lun tuo­ma­risto kom­men­toi Val­kean kaup­pa­kes­kus­te­koa:
“Tuo­ma­risto haluaa roh­kaista Val­keaa jat­ka­maan ja kehit­tä­mään lap­siys­tä­väl­listä toi­min­taa. Ehdo­tus näh­tiin erit­täin hyvänä jopa yhteis­kun­nal­li­sia syn­ty­vyy­teen asti ulot­tu­via vai­ku­tuk­sia omaa­vana kon­sep­tina. Kon­sep­tin jat­ku­vuus ker­too Val­kean sitou­tu­mi­sesta asian edis­tä­mi­seen.”

– Tun­nus­tus läm­mit­tää aivan eri­tyi­sesti mieltä. Meillä on Val­keassa ollut kova halu kehit­tää kaup­pa­kes­kus­tamme niin, että myös lap­si­per­heet voi­si­vat naut­tia kau­pun­ki­lai­sesta elä­män­ta­vasta ja elä­myk­sistä. On aivan upea kuulla, että tätä ajat­te­lua arvos­te­taan laa­jem­min, ker­too Kaup­pa­kes­kus Val­kean mark­ki­nointi- ja tapah­tu­ma­pääl­likkö Riikka Fors­man.

Kaup­pa­kes­kus­te­ko­kil­pai­lun jär­jes­tää Suo­men Kaup­pa­kes­kusyh­dis­tys. Kil­pai­lun tavoit­teena on nos­taa esiin par­haita esi­merk­kejä uusista ideoista suo­ma­lai­sissa kaup­pa­kes­kuk­sissa. Valin­nan kri­tee­reitä ovat muun muassa teon yhteis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­vuus sekä kaup­pa­kes­kus­lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen esi­mer­kiksi vas­tuul­li­suu­den näkö­kul­masta.

Tänä vuonna koko kil­pai­lun voi­ton vei Rova­nie­mellä sijait­seva kaup­pa­kes­kus Rin­teen­kulma ja sen roh­kea ja pai­kal­li­suu­teen nojaava kon­sep­tointi. Lisäksi kil­pai­lussa jaet­tiin kaksi kun­nia­mai­nin­taa, joista Val­kea sai toi­sen.

Kil­pai­lun tuo­ma­ris­toon vuonna 2020 kuu­lui­vat Mari Kivi­niemi Kau­pan lii­tosta, Kari Luoto Päi­vit­täis­ta­va­ra­kauppa ry:stä, Lasse Mit­ro­nen Aalto-yli­opis­tosta, Tero Hele­nius Rakka Work­sistä sekä Elina Kiiski-Kataja Ellun Kanoista.

Vuo­den Kaup­pa­kes­kus­teko 2020 ‑kil­pai­luun osal­lis­tui yhteensä 13 kaup­pa­kes­kus­te­koa.

Ajankohtaista