Ajankohtaista

Valkean yleisten tilojen käyttöä rajoitetaan 1.12. alkaen

Kaup­pa­kes­kus Val­kea rajoit­taa yleis­ten tilo­jen käyt­töä Oulun kau­pun­gin suo­si­tus­ten mukai­sesti. Tiis­taista 1.12. alkaen:

  • Leik­ki­huone Roi­hula ja Köö­kin leik­ki­paikka sul­je­taan mää­rä­ajaksi
  • Per­he­huo­neen käyt­töä raja­taan siten, että sinne voi mennä vain yksi perhe ker­ral­laan
  • Yleis­ten tilo­jen istu­ma­pai­kat pois­te­taan koko­naan käy­töstä
  • Kesä­ka­dun lavalle ja mui­hin oles­ke­lu­ti­loi­hin ase­te­taan oles­ke­lu­kielto

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa on lisäksi tehos­tettu jo keväästä alkaen sii­vousta ja tar­jottu asiak­kaille mah­dol­li­suus käsien desin­fioin­tiin. Käsi­de­si­au­to­maat­teja on nyt lisätty enti­ses­tään.

Suo­sit­te­lemme kas­vo­mas­kin tai ‑visii­rin käyt­töä asiak­kaille ja hen­ki­lö­kun­nalle. Val­kean hen­ki­lö­kun­nalle on jaettu kas­vo­vi­sii­rit. Tur­va­vä­leistä ja hygie­niasta ovat muis­tut­ta­massa lukui­sat lat­tia­tar­rat, opas­teet ja kuu­lu­tuk­set.

”Toi­voimme, että jokai­nen nou­dat­taa meillä asioi­des­saan tur­val­li­suus­oh­jeita ja asioi meillä vain ter­veenä, jotta voimme säi­lyt­tää kaup­piai­den toi­min­tae­del­ly­tyk­set ja taata heille mah­dol­li­sim­man onnis­tu­neet jou­lu­kau­pan”, kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho kom­men­toi.

Val­kean liik­keet ja Jou­lu­tori pal­ve­le­vat tois­tai­seksi nor­maa­listi, mutta koro­na­ti­lan­teen kehit­ty­mistä seu­ra­taan aktii­vi­sesti.

Ajankohtaista