Ajankohtaista

Valkeassa palataan normaaliaukioloaikoihin

Val­kea palaa yhtei­siin nor­maa­lei­hin aukio­loai­koi­hin per­jan­taista 13.11. alkaen.

Laa­jat aukio­loa­jat aut­ta­vat vält­tä­mään jou­luos­tos­ruuh­kia, kun asiak­kaalla on mah­dol­li­suus valita tur­val­li­sim­maksi koke­mansa asioi­mi­saika val­lit­se­vissa epi­de­miao­loissa.

Suo­sit­te­lemme asiak­kail­lemme mas­kin käyt­töä ja pyy­dämme huo­leh­ti­maan käsi­hy­gie­niasta koko ostos­reis­sun ajan. Kaup­pa­kes­kuk­sessa on tar­jolla käsien desin­fioin­tiai­netta.

Aukio­loa­jat pe 13.11. alkaen: ma–pe 9–21, la 9–19, su 11–18.

Jou­lun ajan pyhien poik­keus­au­kio­loa­jat löy­dät täältä. 

Ajankohtaista