Ajankohtaista

Valkea suosittelee kasvomaskien käyttöä

Suo­sit­te­lemme kas­vo­mas­kin käyt­töä kaup­pa­kes­kuk­sen tiloissa. Käytä kas­vo­mas­kia, jos vain voit! Koro­na­vi­rus tart­tuu ensi­si­jai­sesti pisa­ra­tar­tun­tana, kun sai­ras­tu­nut hen­kilö yskii, aivas­taa, puhuu tai lau­laa. Oiree­ton­kin voi tar­tut­taa. Kas­vo­mas­kien teho perus­tuu sii­hen, että mah­dol­li­sim­man moni käyt­tää niitä asian­mu­kai­sesti. Käytä siis sinä­kin!

On tär­keää, että myös kaup­po­jen hen­kiö­kunta on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti suo­jau­tu­nutta. Osuus­kauppa Ari­nan kaikki työn­te­ki­jät käyt­tä­vät asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä kas­vo­suo­jainta. Val­kea suo­sit­te­lee kas­vo­suo­jain­ten käyt­töä myös kai­kille vuo­kra­lai­sil­leen ja hei­dän työn­te­ki­jöil­leen.

Muis­tat­han edel­leen:
– huo­leh­tia käsi­hy­gie­niasta pese­mällä kädet huo­lel­li­sesti läm­pi­mällä vedellä ja saip­pualla. Tar­vit­taessa voit käyt­tää käsi­de­siä.
– suo­jata suusi nenä­lii­nalla tai hihalla aina, kun yskit tai aivas­tat.
– pitää riit­tä­vän etäi­syy­den toi­siin asiak­kai­siin ja hen­ki­lö­kun­taan.

Pide­tään huolta toi­sis­tamme ja Poh­jois-Suo­mesta!

Ajankohtaista