Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea lahjoittaa kasvovisiirit kaikkien vuokralaistensa käyttöön

Kaup­pa­kes­kus Val­kea suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kin käyt­töä kaup­pa­kes­kuk­sen tiloissa. Sen lisäksi, että asiak­kaat käyt­tä­vät mas­keja, on tär­keää, että kaup­po­jen ja ravin­to­loit­ten hen­ki­lö­kunta on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti suo­jau­tu­nutta. Siksi Osuus­kauppa Arina ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea suo­sit­te­le­vat kas­vo­suo­jain­ten käyt­töä kai­kille vuo­kra­lai­sil­leen ja hei­dän työn­te­ki­jöil­leen.

- Koska voimme kas­vo­suo­jai­mia käyt­tä­mällä tehok­kaasti estää viruk­sen leviä­mistä, mei­dän se myös tulee tehdä. On mei­dän jokai­sen vas­tuulla huo­leh­tia itsestä, toi­nen toi­sis­tamme sekä yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tyk­sistä, vetoaa kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho alu­een ihmi­siin.

Tukeak­seen vuo­kra­lai­si­aan kas­vo­suo­jain­ten käy­tössä, Osuus­kauppa Arina ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea ovat päät­tä­neet lah­joit­taa kai­kille vuo­kra­lai­sil­leen käyt­töön kas­vo­vi­sii­rit.

- Otamme asian tosis­samme. Visii­rit tul­laan jaka­maan tämän ja ensi vii­kon aikana. Haluamme tehdä kaik­kemme asiak­kai­demme tur­val­li­suu­den eteen ja vuo­kra­lais­temme toi­min­tae­del­ly­tys­ten var­mis­ta­mi­seksi, Jun­nik­kala-Alho ker­too.

Koro­na­vi­rus tart­tuu ensi­si­jai­sesti pisa­ra­tar­tun­tana ja oiree­ton­kin voi tar­tut­taa. Kas­vo­mas­kien teho perus­tuu sii­hen, että mah­dol­li­sim­man moni käyt­tää niitä asian­mu­kai­sesti. Osuus­kauppa Ari­nan kaikki työn­te­ki­jät ovat käyt­tä­neet asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä kas­vo­suo­jainta jo 14.10. läh­tien.

Mas­ki­suo­si­tuk­sen lisäksi Kaup­pa­kes­kus Val­kea muis­tut­taa asiak­kai­taan edel­leen ensi­si­jai­sen tär­keistä tur­va­väli- ja hygie­niaoh­jeis­tuk­sista. Asiak­kai­den käyt­töön on myös tuotu käsi­de­si­au­to­maat­teja kaup­pa­käy­tä­ville.

Lisä­tie­toja:

Kaup­pa­kes­kus­joh­taja
Anu Jun­nik­kala-Alho
+358 40 709 2960
anu.junnikkala-alho@sok.fi

 

Ajankohtaista