Ajankohtaista

Tulevan viikonlopun yleisötapahtumat Valkeassa perutaan

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on päät­tä­nyt tois­tai­seksi pidät­täy­tyä jär­jes­tä­mästä tilois­saan ylei­sö­ta­pah­tu­mia. Tästä syystä tule­vaksi lau­an­taiksi 29.8. suun­ni­tel­lut kaup­pa­kes­kus­ta­pah­tu­mat on peruttu. Kesä­ka­dulla oli tar­koi­tus viet­tää lau­an­taina Val­kea x Muoti  ‑muo­ti­ta­pah­tu­maa ja Val­kean 3. ker­rok­sessa las­ten­ta­pah­tuma Ket­tu­rie­haa.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea haluaa toi­mia vas­tuul­li­sesti ja olla jär­jes­tä­mättä ylei­sö­ta­pah­tu­mia aikana jona ihmis­jouk­ko­jen kerään­ty­mi­nen yhteen on väis­tä­mättä riski. Peruun­tu­neille tapah­tu­mille pyri­tään löy­tä­mään uudet ajan­koh­dat. ”Vaikka tar­tun­ta­riski ei tällä het­kellä alu­eel­lamme ole kovin suuri, haluamme toi­mia vas­tuul­li­sesti ja tehdä osal­tamme voi­ta­vamme toi­sen aal­lon ehkäi­se­mi­seksi”, kom­men­toi pää­töstä kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho.

Kaikki Val­kean liik­keet ja ravin­to­lat pal­ve­le­vat nor­maa­listi. Myös kau­pal­li­set kam­pan­jat toteu­te­taan suun­ni­tel­lusti. Ylei­sö­ta­pah­tu­mien sijaan kaup­pa­kes­kuk­sessa kes­ki­ty­tään var­mis­ta­maan ostos­ten teke­mi­sen tur­val­li­suus. Asiak­kaita muis­tu­te­taan käsi- ja yski­mis­hy­gie­niasta, käsi­de­sin saa­ta­vuutta paran­ne­taan, tur­va­vä­leistä muis­tu­te­taan aktii­vi­sesti ja kaup­pa­kes­kuk­sen yhtei­sissä tiloissa toteu­te­taan tehos­tet­tua sii­vousta.

Myös Tube­tour 2020 ‑kier­tu­een syk­syn tapah­tu­mat on peruu­tettu. Näin olle myös Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan kaa­vailtu Tube­tour-tapah­tu­ma­päivä 9.10. on peruttu. Halu­tes­sasi voit lukea lisää Tube­tour 2020 kier­tu­een peruun­tu­mi­sesta osoit­teessa https://tubetour.fi/

 

 

Ajankohtaista