Ajankohtaista

POHJOINEN KULTTUURIVIRTA: OULUN JUHLAVIIKKOJEN 10-VUOTISJUHLAKANAVA 7.–29.8.2020

POHJOINEN KULTTUURIVIRTA: OULUN JUHLAVIIKKOJEN
10-VUOTISJUHLAKANAVA 7.–29.8.2020

Tänä vuonna Oulun juh­la­vii­kot täyt­tää 10 vuotta. Pyö­rei­den kun­niaksi Oulun juh­la­vii­kot on perus­ta­nut Poh­joi­nen kult­tuu­ri­virta ‑kana­van. Ajan­koh­taista ja terä­vää kes­kus­te­lua kult­tuu­rista ja tai­teesta monista näkö­kul­mista. Suo­rat lähe­tyk­set 7.29.8. kello 19 per­jan­tai­sin ja lau­an­tai­sin. Kaikki lähe­tyk­set löy­dät osoit­teesta pohjoinenkulttuurivirta.fi tai Oulun juh­la­viik­ko­jen Face­boo­kista ja You­tu­besta.

Juh­la­ka­na­van lähe­tyk­siä voit seu­rata myös Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dun isolta LED Scree­niltä seu­raa­vasti:

14.8. Tai­tei­den Yö & Muusa­juh­lat klo 16–06

Suora mara­ton­lä­he­tys läpi yön Kult­tuu­ri­la­bo­ra­to­riosta Piki­saa­resta sekä etä­pis­teistä len­tä­vän toi­mit­ta­jan mukana Oulun ydin­kes­kus­tassa. Ohjel­massa on esit­tä­vää tai­detta, vie­rai­luja gal­le­rioi­hin sekä kes­kus­te­luja oulu­lais­ten kult­tuu­rin­te­ki­jöi­den kanssa.

15.8. Koi­teli Elää klo 19

Tari­noita kym­men­vuo­ti­aan Koi­teli Elää ‑fes­ti­vaa­lin teki­jöiltä Koi­te­lin kau­niista mai­se­mista.
Musii­kista vas­taa­vat Maa­rit ja Sami Hur­me­rinta ja Redrama. Juon­ta­jana Päivi Annala.

21.8. Oulun juh­la­vii­kot esit­tää klo 19

Kaikki äitini ‑esi­tys (vain suora lähe­tys, ei kat­sot­ta­vissa myö­hem­min) on Milja Lai­neen valo­ku­viin ja runoi­hin poh­jau­tuva moni­tai­teel­li­nen mul­ti­me­diae­si­tys, joka käsit­te­lee yli­su­ku­pol­vi­sia trau­moja.
Esi­tyk­sen jäl­keen kes­kus­te­lu­nai­heena on kult­tuuri hyvin­voin­nin edis­tä­jänä.

22.8. Elo­jazz klo 19

Jazz-ilta Kokardi-Klu­billa Hiuk­ka­vaa­rassa. Musii­kin lomassa kes­kus­te­lua jazzista ja oulu­lai­sen musiik­kia­lan kuu­mista kysy­myk­sistä. Vie­rai­lemme myös Flow Pro­duc­tion­sin 26.8. ensi-iltansa saa­vassa HYLKY-teok­sessa Hiuk­ka­vaa­ran kasar­min tiloissa.

29.8. Pum­pe­li­gaala klo 19

Vuo­den par­haat musiik­ki­vi­deot pal­ki­taan 27. ker­taa ja tänä vuonna etä­gaa­lassa.
Ohjelma tar­ken­tuu elo­kuun aikana.

Ajankohtaista