Ajankohtaista

Valkealla LEED Gold -ympäristösertifikaatti merkkinä ympäristöystävällisyydestä

Tie­sitkö, että Kaup­pa­kes­kus Val­kealla on LEED kul­ta­ta­son ympä­ris­tö­luo­ki­tus, joka ker­too, että Val­kean kiin­teis­tön ympä­ris­tö­omi­nai­suu­det ovat erin­omai­sella kul­tai­sella tasolla. LEED-kir­jai­nyh­dis­telmä tulee sanoista Lea­ders­hip in Energy and Envi­ron­men­tal Design. LEED on jär­jes­telmä ympä­ris­tö­myön­tei­syy­den arvioin­tiin kiin­teis­tön suun­nit­te­lussa, raken­ta­mi­sessa ja yllä­pi­dossa. LEED ser­ti­fioi­dun koh­teen ympä­ris­tö­omi­nai­suu­det on toden­nettu riip­pu­mat­to­man osa­puo­len toi­mesta ja sen omi­nai­suuk­sia on mah­dol­lista ver­rata kan­sain­vä­li­sesti mui­hin koh­tei­siin.

Jär­jes­tel­mää hal­lin­noi Uni­ted Sta­tes Green Buil­ding Council (USGBC), joka on kan­sal­li­nen, voit­toa tavoit­te­le­ma­ton jär­jestö. Leed arvioi raken­nuk­sen ympä­ris­tö­myön­tei­syyttä kuu­dessa eri kate­go­riassa, joita ovat tontti, veden käyttö, ener­gian käyttö, mate­ri­aa­lien kulu­tus, sisäil­man laatu ja inno­vaa­tiot. Kaup­pa­kes­kus Val­kea saa­vutti Gold tason ser­ti­fi­kaa­tit astei­kolla Cer­ti­fied, Sil­ver, Gold, Pla­ti­nium. Val­kean vah­vuuk­sia arvioin­nissa oli­vat hyvä saa­vu­tet­ta­vuus säh­kö­au­tolla, pol­ku­pyö­rällä ja jul­ki­silla lii­ken­ne­vä­li­neillä.

Val­kea on myös kan­sain­vä­li­sesti ver­tail­tuna hyvin ener­gia­te­ho­kas kiin­teistö. Eri­tyis­mai­nin­nan saa­vat myös käyt­tä­jäys­tä­väl­li­set sisä­ti­lat, jotka on toteu­tettu puh­taita mate­ri­aa­leja käyt­tä­mällä.

Ajankohtaista