Ajankohtaista

Aukioloajat laajenevat ja tilapäisesti suljetut liikkeet avaavat Valkeassa

Kaup­pa­kes­kus Val­kean kaikki toi­mi­jat ovat saa­neet koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­missa poik­keus­o­loissa mää­ri­tellä itse tilan­tee­seensa par­hai­ten sopi­vat aukio­loa­jat 30.3.2020 läh­tien. Aukio­lot säi­ly­vät vapaina läpi kesän aina 31.7.2020 asti.

Asia­kas­mää­rät ovat kui­ten­kin Val­keassa olleet nousussa tou­ko­kuussa ja Val­kean ank­ku­ri­toi­mija Sokos-tava­ra­talo onkin rea­goi­nut tähän ja laa­jen­ta­nut aukio­loai­ko­jansa seu­raa­vasti:

ma-pe klo 10–20
la klo 10–18
su klo 12–18

Myös monet muut Val­kean liik­keet ja ravin­to­lat ovat siir­ty­neet nou­dat­ta­maan näitä suo­si­tusau­kio­loai­koja. Suu­rin osa poik­keus­o­lo­jen takia tila­päi­sesti sul­ke­neista liik­keistä ja ravin­to­loista on taas avau­tu­nut asiak­kaille. Yri­tys­koh­tai­set aukio­loa­jat tar­kis­tat käte­vim­min aukio­loai­ko­jen koon­ti­si­vulta.

Tur­val­li­sen asioin­nin peli­sään­nöt ovat edel­leen voi­massa! Kun vie­rai­let meillä, muis­tat­han:

1. Huo­leh­tia käsi­hy­gie­niasta
2. Suo­jata suusi nenä­lii­nalla tai hihalla aina, kun yskit tai aivas­tat
3. Pitää riit­tä­vän, vähin­tään 2 met­rin, etäi­syy­den toi­siin asiak­kai­siin ja hen­ki­lö­kun­taan.

Ter­ve­tu­loa!

 

 

Ajankohtaista