Ajankohtaista

Valkeassa tehostetaan desinfiointia ja siivousta

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on tehos­ta­nut kiin­teis­tö­jensä desin­fioin­tia ja sii­vousta koro­na­vi­rus COVID-19 leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Tehos­tet­tua sii­vousta ja desin­fioin­tia toteu­te­taan tiloissa, joissa on kor­kea käyt­tö­aste tai pal­jon kos­ke­tus­pin­toja, kuten sani­teet­ti­ti­loissa, liu­ku­por­taissa, his­seissä ja leik­ki­pai­koilla.

Seu­raamme tar­kasti virus­ti­lan­teen kehit­ty­mistä ja viral­lista ohjeis­tusta. Lisäksi opas­tamme Val­kean kiin­teis­tön käyt­tä­jiä ja asiak­kaita tar­peel­li­sista varo­toi­men­pi­teistä, kuten käsi­hy­gie­niasta.

Kaikki kaup­pa­kes­kuk­sen liik­keet ja ravin­to­lat ovat avoinna nor­maa­listi.

Ajankohtaista