Ajankohtaista

Valkean synttärikarnevaalit peruttu

Val­kea täyt­tää tänä keväänä neljä vuotta ja juh­la­päi­vää oli tar­koi­tus viet­tää synt­tä­ri­kar­ne­vaa­lien parissa 3. — 5.4. Tieto syn­ty­mä­päi­vä­kar­ne­vaa­leista ehdit­tiin jo pai­naa Osuus­kauppa Ari­nan omis­ta­jille juuri kotiin jaet­tui­hin Yhteis­hyvä-leh­den Tarina-liit­tei­siin. Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuoksi kaikki ylei­sö­ta­pah­tu­mat on kui­ten­kin jou­duttu peru­maan, niin myös syn­ty­mä­päi­vä­juh­lal­li­suu­det.

Peruun­tu­mi­set ovat har­mil­li­sia, mutta vält­tä­mät­tö­miä yhtei­sessä tais­te­lussa viruse­pi­de­miaa vas­taan. Kii­tos ymmär­ryk­sestä! Juh­limme yhdessä taas, kun sen aika on.

Ajankohtaista