Ajankohtaista

Tubetour 2020 -kiertueen tämän päiväinen Oulun tilaisuus perutaan hallituksen suosituksen mukaisesti

Suo­men hal­li­tus on tänään suo­sit­ta­nut, että kaikki yli 500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suu­det peru­taan tou­ko­kuun lop­puun saakka koro­na­vi­rus Covid-19 leviä­mi­sen ehkäi­se­miksi. Tästä syystä myös tänään 12.3. klo 16 alka­vaksi suun­ni­teltu Kaup­pa­kes­kus Val­kean Tube­Tour 2020 tilai­suus on peruttu.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea pahoit­te­lee tapah­tu­man viime het­ken peruun­tu­mi­sesta aiheu­tu­vaa har­mia ja mie­li­pa­haa.

Ajankohtaista