Ajankohtaista

Peruuntuneet Tubetour 2020 tapahtumat siirtyvät syksyyn

Kaup­pa­kes­kus Val­kea ja Troot jou­tui­vat peru­maan eilen Tube­tour 2020 ‑kier­tu­een Oulun tapah­tu­man Val­kean Kesä­ka­dulla hal­li­tuk­sen lin­jat­tua iso­jen ylei­sö­ta­pah­tu­mien peru­mi­sesta. Tänään kuul­tiin ilo­uu­ti­nen, kun kier­tue pää­tet­tiin siir­tää syk­syyn. Näin myös Val­kean kei­kalle tul­laan etsi­mään uusi päi­vä­määrä syk­syltä.

Alla suora lai­naus Tube­tou­ria jär­jes­tä­vän Troo­tin ja yri­tyk­sen maa­joh­taja Nina Les­ki­sen tie­don­an­nosta.

Nina Les­ki­nen, Troot — Crea­tive Influencer Agency:

“Hei jengi, lisä­tie­toa eili­siin uuti­siin liit­tyen. Yleis­ten suo­si­tus­ten ja lin­jaus­ten puit­teissa mekin jou­du­taan ikä­väk­semme kes­keyt­tä­mään kier­tue tämän kevään osalta. Kui­ten­kin hyvä uuti­nen on se, että kier­tue siir­tyy tule­vaan syk­syyn! Pyrimme jul­kai­se­maan uudet tapah­tu­ma­päi­vät mah­dol­li­sim­man pian, joten mal­tat­te­han odot­taa ja pysyä kuu­lolla uusista aika­tau­luista! Jo ole­massa ole­vat liput käy­vät sel­lai­se­naan tule­viin tapah­tu­miin. Jos et pääse kor­vaa­vaan tapah­tu­maan, haet­han lip­pu­ra­ho­jen palau­tusta lip­pu­kau­pasta, josta ostit lipun.

Meitä har­mit­taa vie­tä­västi, ettei päästä vetä­mään kevään lop­puja tapah­tu­mia suun­ni­tel­lusti, mutta tässä koh­taa ter­veys ja tur­val­li­suus on tie­tysti kaik­kein tär­keintä. Näin toi­mi­malla halu­taan taata se, että me ei enem­pää ede­sau­teta koro­na­vi­ruk­sen leviä­mistä. Iso kii­tos kei­koista viime viik­ko­jen aikana, ja kii­tos ymmär­ryk­sestä! Pide­tään­hän kaikki toi­sis­tamme huolta. Näh­dään syk­syllä!”

Ajankohtaista