Ajankohtaista

Kesäkadulla ei järjestetä yli 500 hlön yleisötapahtumia

Kaup­pa­kes­kus Val­kea pidät­täy­tyy jär­jes­tä­mästä yli 500 hlön ylei­sö­ta­pah­tu­mia tänään anne­tun alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räyk­sen mukai­sesti viran­omais­ten mää­rit­te­le­mäksi ajaksi, joka on tämän het­ki­sen tie­don mukaan 12.4. saakka. Val­kean Kesä­ka­dulta pro­moo­tio- tai tapah­tu­ma­ti­lan varan­neet tahot voi­vat itse päät­tää tapah­tu­mansa toteu­tu­mi­sesta, mikäli tapah­tu­man odo­tettu vie­rai­li­ja­määrä ei yllä 500 hlöön.

Kaup­pa­kes­kuk­sen kaikki liik­keet ja ravin­to­lat ovat auki nor­maa­listi.

Ajankohtaista