Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea vapauttaa aukioloaikansa – vuokralaisille myös lupa sulkea liikkeensä toukokuun loppuun asti

Hel­pot­taak­seen vuo­kra­lais­tensa tuka­laa tilan­netta koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aiheut­ta­missa poik­keus­o­loissa, Kaup­pa­kes­kus Val­kea siir­tyy käyt­tä­mään kaik­kia liik­keitä ja ravin­to­loita vel­voit­ta­vien yhteis­ten aukio­loai­ko­jen sijasta suo­si­tusau­kio­loai­koja 30.3. alkaen. Tämän muu­tok­sen myötä Kaup­pa­kes­kus Val­kean toi­mi­joilla on mah­dol­li­suus mää­ri­tellä aukio­loai­kansa vapaasti tai sul­kea liik­keensä mää­rä­ajaksi tou­ko­kuun lop­puun asti.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on par­haan kykynsä mukaan läpi epi­de­mia-ajan pyr­ki­nyt hel­pot­ta­maan vuo­kra­lais­tensa tilan­netta. Aukioloaikoja supis­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran 18.3., jol­loin pää­dyt­tiin yhtei­siin vähim­mäi­sau­kio­loai­koi­hin. Samaan aikaan Kaup­pa­kes­kus Val­kea myönsi vuo­kra­lai­sil­leen huhti- ja tou­ko­kuun vuo­kra­las­kui­hin mak­suai­kaa syys- ja mar­ras­kuulle asti. Mark­ki­noin­ti­mak­sut ja hoi­to­vuo­krat peri­tään edel­leen nor­maa­listi, mutta nii­den määrä tul­laan tasaa­maan tili­kau­den pää­tyt­tyä toteu­tu­nei­den meno­jen mukaan. Täl­löin epi­de­mia-aikana mah­dol­li­sesti käyt­tä­mättä jää­neet tul­laan palaut­ta­maan vuo­kra­lai­sille.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on myös käy­nyt useita kah­den­kes­ki­siä neu­vot­te­luja vuo­kra­lais­tensa kanssa ottaak­seen mah­dol­li­sim­man hyvin huo­mioon kun­kin yri­tyk­sen yksi­löl­li­sen tilan­teen. Täl­lai­siin neu­vot­te­lui­hin on jokai­sella vuo­kra­lai­sella edel­leen mah­dol­li­suus.

Asiak­kail­lemme tämä tar­koit­taa, että jokai­sen pal­ve­lun aukiolo kan­nat­taa tar­kis­taa erik­seen kauppakeskusvalkea.fi:n yri­tys­koh­tai­silta ala­si­vuilta, joille uudet aukio­loa­jat päi­vi­te­tään sitä mukaa kun ne tie­toon tule­vat.

Ajankohtaista