Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea päivittää aukioloaikojaan varmistaakseen palvelujen jatkumisen

Kaup­pa­kes­kus Val­kean aukio­loi­hin teh­dään muu­tok­sia 18.3. alkaen. Muu­tos­ten tar­koi­tuk­sena on hel­pot­taa liik­kei­den ja ravin­to­loi­den edel­ly­tyk­siä tar­jota pal­ve­lu­jaan vai­keassa lii­ke­toi­min­ta­ti­lan­teessa. Uudet vähim­mäi­sau­kio­loa­jat on koh­dis­tettu asiak­kaille tär­keim­pään asioi­mi­sai­kaan.

Olet läm­pi­mästi ter­ve­tul­lut asioi­maan ja ruo­kai­le­maan Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan myös muut­tu­neessa arjessa. Koko kaup­pa­kes­kusta kos­ke­vat yhtei­set aukio­loa­jat var­mis­ta­vat, että tul­les­sasi kaup­pa­kes­kuk­seen tie­dät tar­vit­se­masi pal­ve­lun ole­van saa­ta­villa.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean liik­keet ja ravin­to­lat pal­ve­le­vat kes­ki­vii­kosta 18.3. alkaen vähin­tään näi­den uusien aukio­loai­ko­jen mukai­sesti:

Ma – pe               10–19
La                         11–18
Su                         sul­jettu

Ruo­ka­kauppa Sokos Her­kun aukio­loa­jat pysy­vät ennal­laan:

Ma – pe               7–22
La                         7–22
Su                         9–21

Ajankohtaista