Ajankohtaista

Poliisi selvittää Valkeaan kohdistunutta uhkausta

Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan on koh­dis­tu­nut Tor-ver­kossa jul­kaistu uhkaus. Poliisi on uhkauk­sesta tie­toi­nen ja sel­vit­tää tilan­netta ja vies­tin lähet­tä­jää. Poliisi on luvan­nut tie­dot­taa asiasta tar­vit­taessa lisää tänään.

Val­kea on avoinna nor­maa­listi tänään lau­an­taina 4.5. ja sun­nun­taina 5.5.

Ajankohtaista