Ajankohtaista

OULUN SUURLÄHETYSTÖN KIRJOITUSTALKOOT VALKEASSA TO 23.5. KLO 16-19

Oulun suur­lä­het­ti­läs kut­suu sinut Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan kans­saan kir­joit­ta­maan kort­teja oulu­lai­silta hel­sin­ki­läi­sille. Ker­ro­taan heille, mil­lai­nen paikka Oulu on elää.

Hen­ki­lö­koh­tai­suuk­sia Oulusta on tai­de­pro­jekti, jossa oulu­lai­set kir­joit­ta­vat ano­nyy­mejä kort­teja hel­sin­ki­läi­sille. Oulu­lai­set ker­to­vat kor­teissa pai­koista, koke­muk­sista ja tapah­tu­mista, jotka juuri he tun­te­vat. Kor­tit jae­taan Oulun suur­lä­he­tys­tössä Hel­sin­gin Kam­pissa 7.–9.6.2019. Kor­tin kir­joit­taja lisää oman eri­tyi­syy­tensä lähet­tä­jäksi ja vas­taa­not­ta­jan eri­tyi­syy­den osoi­te­kent­tään. Tämän perus­teella suur­lä­he­tys­tössä toi­miva pos­tel­jooni Timo Harju etsii oikeat vas­taa­not­ta­jat Kam­pista. Pro­jek­tilla pyri­tään välit­tä­mään pieni pala oulu­lai­suutta ano­nyy­mille vas­taa­not­ta­jalle Hel­sin­gissä.

Kort­tia kir­joit­taes­saan kir­joit­taja voi poh­tia mil­lai­selle ihmi­selle hän haluaa kor­tin osoit­taa. Mikä hänessä on eri­tyistä, onko hänellä hieno hattu tai kau­nis katse? Mah­taako hän olla hil­jai­nen tai rakas­tu­nut? Ideana on kir­jata vas­taa­not­ta­jan eri­tyi­syys osoi­te­kent­tään ja oma eri­tyi­syys lähet­tä­jäksi. Eri­tyi­syyttä voi olla har­ras­tus, kyky taikka luon­teen­piirre – mitä ikinä kir­joit­taja haluaa itses­tään jakaa. Kort­teja kerä­tään lap­silta kou­luissa, van­hoilta hoi­va­ko­deissa ja keneltä vain avoi­missa työ­pa­joissa, joista yksi jär­jes­te­tään Val­kean kesä­ka­dulla 23.5.2019. Tule siis mukaan kort­ti­tal­koi­siin!

Kir­joi­tus­tal­koot pide­tään tors­taina 23.5. Val­kean Kesä­ka­dulla kello 16–19.

Kor­tin kir­joi­tus­oh­jeet:

MINUSSA ON ERITYISTÄ:
Kerro jotain eri­tyistä itses­täsi. Eri­tyi­syyttä voi olla esi­mer­kiksi luon­teen­piirre, taito, kiin­nos­tuk­sen­kohde.

VIESTI OULUSTA:
Kerro mitä sinulle kuu­luu juuri nyt ja mitä fii­lik­siä sinulla on Oulussa elä­mi­sestä. Voit myös siir­tyä mie­li­ku­vi­tuk­sen avulla Oulussa sijait­se­vaan paik­kaan ja ker­toa tästä pai­kasta ja  muis­toista siellä.

OLISIKO SINUSSA ERITYISTÄ:
Osoita kortti ano­nyy­mille hel­sin­ki­läi­selle kuvail­len mikä hänessä on eri­tyistä. Voit osoit­taa kor­tin vaik­kapa hei­no­hat­tui­selle, tans­sia har­ras­ta­valle tai hymy­suulle.

#paras­taou­lussa  #oulun­suur­la­he­tysto

HELSINKI.OULU.COM

 

Ajankohtaista