Ajankohtaista

Tiedote: Valkean kesäkadun tavoite, turvallisuus ja ympärivuorokautinen aukiolo

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Iso­ka­dun kesä­ka­tuo­suu­den tavoit­teena on olla oulu­lais­ten olo­huone, ja ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti läpi­kul­jet­tava katu. Val­kean kiin­teis­tö­no­mis­taja Osuus­kauppa Arina haluaa pal­vella oulu­lai­sia alku­pe­räi­sen tavoit­teen mukai­sesti, eikä aja katuo­suu­den öistä sul­ke­mista.

Kesä­ka­dun jär­jes­tys ja tur­val­li­suus ovat polii­sin val­von­nassa. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen jär­jes­tyk­sen var­mis­ta­mi­seksi Val­kea on polii­sin luvalla kus­tan­ta­nut jär­jes­tyk­sen­val­von­nan, sisäl­täen katuo­suu­den tal­len­ta­van kame­ra­val­von­nan. Polii­silla on mah­dol­li­suus val­voa jär­jes­tystä myös kame­roi­den kautta. Kesä­ka­dun jär­jes­tys­häi­riöi­den määrä on las­ke­nut mer­kit­tä­västi vuonna 2018. Val­kean var­tioin­ti­liike ja poliisi näke­vat kehi­tyk­sen myön­tei­senä sekä val­lit­se­van jär­jes­tys- ja tur­val­li­suus­ti­lan­teen hyvänä.

Val­kean suun­nit­te­lua vuonna 2008 aloi­tet­taessa oulu­lai­sille teh­tiin kyse­ly­tut­ki­mus (toteut­taja: Reteam), jossa halut­tiin sel­vit­tää, mitä oulu­lai­set halua­vat kes­kus­taan raken­net­ta­van.

Tut­ki­muk­sen tulok­sena oulu­lai­set halusi­vat kes­kus­taan:

- enem­män kaup­poja

- uuden kaup­pa­kes­kuk­sen

- ren­tou­tu­mis- ja koh­taa­mis­pai­kan

- hel­pon saa­vu­tet­ta­vuu­den ajasta, hin­ta­ta­sosta ja mat­kus­tus­ta­vasta riip­pu­matta

Täl­lai­nen paikka, oulu­lais­ten olo­huone, Kaup­pa­kes­kus Val­kea on ollut keväästä 2016 alkaen.

Reteam’in kyse­ly­tut­ki­muk­sen yhteen­veto / reteam retail place­ma­kers / Copen­ha­gen / info@reteamgroup.com / reteamgroup.com / ©Reteam

 

Ajankohtaista