Ajankohtaista

Valkean Joulutorin Instagram-arvonnan säännöt

 

Arvonta Kaup­pa­kes­kus Val­kean Ins­ta­gra­missa @kauppakeskusvalkea

 

Kerro suo­sik­ki­tuot­teesi ke 19.12. klo 14 men­nessä Val­kean Jou­lu­to­rin tuot­teista, ja voit voit­taa koko muh­kean tuo­te­pa­ke­tin (arvo n. 190€)!

1. Oulun Nahka-aitan vapaa­va­lin­tai­set meri­no­vil­lai­set nah­ka­kint­taat

2. Ver­hoomo Val­lio­nie­men vapaa­va­lin­tai­set Vil­peri-ruk­ka­set

3. Kaa­mos Sho­pin vapaa­va­lin­tai­set Kaa­mos-tos­sut

4. Ruo­ve­den Her­kun kon­jak­ki­si­nappi ja puna­vii­ni­val­ko­si­pu­li­kyn­net

5. Koi­vu­leh­don Hun­ajan ter­va­hu­na­ja­val­miste ja puo­luk­ka­hu­na­ja­val­miste

6. Törmi Desig­nin avai­men­perä

7. Sokos Her­kusta Hans Väli­mäen vuo­si­ker­taglögi

8. Venka & Vinka Inka-korusetti

 

 

Arvon­nan jär­jes­tää Kaup­pa­kes­kus Val­kea. Face­book ei ole osal­li­sena arvon­taan.

Kil­pai­lusään­nöt: Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Jou­lu­tori 2018

Osuus­kauppa Ari­nan Face­book-arvon­nan viral­li­set sään­nöt:

Arvon­nan jär­jes­täjä:
Osuus­kauppa Arina (Näissä sään­nöissä Kaup­pa­kes­kus Val­kea), Nuot­ta­saa­ren­tie 1, 90400 Oulu

Kam­panja-aika:
Kam­pan­jaan tulee osal­lis­tua 16.–19.12.2018 väli­senä aikana. Pal­kinto arvo­taan 19.12. klo 15.

Ketkä voi­vat osal­lis­tua:
Arvon­taan voi­vat osal­lis­tua kaikki Ins­ta­gram-tilin omaa­vat Suo­messa asu­vat yksi­tyis­hen­ki­löt. Arvon­taan eivät voi osal­lis­tua sen val­mis­te­luun tai toteut­ta­mi­seen osal­lis­tu­neet Osuus­kauppa Ari­nan työn­te­ki­jät ja hei­dän per­heen­jä­se­nensä.

Arvon­taan voi osal­lis­tua Kaup­pa­kes­kus Val­kean  Ins­ta­gra­missa @kauppakeskusvalkea kom­men­toi­malla 16.12.2018 jul­kais­tua Jou­lu­ka­len­teri-kuvaa.

Arvon­taan osal­lis­tu­vat kaikki jul­kai­sua kom­men­toi­neet. Mui­hin Kaup­pa­kes­kus Val­kean Ins­ta­gram-kuviin jul­kais­tut kom­men­tit tai tyk­käyk­set eivät osal­listu arvon­taan.

Pal­kinto:
Kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan tuo­te­pal­kinto, joka koos­tuu Val­kean Jou­lu­to­rin myy­jien tuot­teista. Pal­kin­non arvo n. 190 €.

Voit­ta­jat ilmoi­te­taan alku­pe­räi­sen jul­kai­sun kom­ment­ti­ken­tässä. Voit­ta­jiin ote­taan yhteyttä yksi­tyis­vies­tillä Ins­ta­gra­missa 19.12.2018 klo 16 men­nessä.

Voit­ta­jan tulee nou­taa pal­kinto sovit­tuna ajan­koh­tana Kaup­pa­kes­kus Val­kean toi­mis­tolta Iso­katu 22–25, Oulu.

Muut ehdot:
Face­book ei spon­so­roi, suo­sit­tele tai hal­lin­noi kam­pan­jaa mil­lään tavalla eikä se liity miten­kään Face­boo­kiin. Jokai­sen osal­lis­tu­jan on vapau­tet­tava Face­book kai­kesta vas­tuusta.

Tilan­teessa, jossa voit­ta­jaa ei saada kiinni 20.12.2018 klo 9 men­nessä, voit­taja menet­tää oikeu­tensa pal­kin­toon ja Kaup­pa­kes­kus Val­kealla on oikeus arpoa uusi voit­taja tai jät­tää pal­kinto jaka­matta.

Annet­tuja yhteys­tie­toja käy­te­tään vain arvon­taan liit­ty­vään yhtey­den­pi­toon. Kaup­pa­kes­kus Val­kealla on kui­ten­kin oikeus jul­kis­taa arvon­nan voit­taja Ins­ta­gram-tilil­lään ilman voit­ta­jan eril­listä suos­tu­musta.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea rajoit­taa vas­tuunsa arvon­nan koh­teena ole­vien pal­kin­to­jen arvoon.

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­pe­ri­aat­teet on mai­nittu Ari­nan kil­pailu- ja arvon­ta­re­kis­te­rissä osoit­teessa www.arina.fi.

Ajankohtaista