Ajankohtaista

Joulupolku tuo entisen Coffee Housen käytävälle uniikkeja koruja ja korutyöpajoja

Ensim­mäistä ker­taa avau­tuva Jou­lu­polku yhdis­tää Kaup­pa­kes­kus Val­kean Jou­lu­ka­dun ja Rotu­aa­rin Tier­na­to­rin toi­mi­vaksi jou­lu­kort­te­li­ko­ko­nai­suu­deksi. Tun­nel­mal­li­sen Jou­lu­po­lun var­relta löy­dät pukin­kont­tiin tai­ta­vien käsi­työ­läis­ten ja tai­tei­li­joi­den sekä mui­den myy­jien tuot­teita.

Jou­lu­po­lun var­relle on myös raken­nettu aito koru­paja, jossa voit val­mis­taa itse teh­tyjä koruja pukin­kont­tiin.

Jär­jes­täjä: Paja 1605 (paja­lai­set: Hopeikko, Kila­hus, Klink Design, Mr Wain, Utu­koru ja Oulu­tuot­teet)

Ruusun aikaa ‑sor­mus­paja 5.12.2018 klo 12–18

Punai­nen ruusu ker­too romant­ti­sesta rak­kau­desta, vaa­lean­pu­nai­nen kii­tol­li­suu­desta, kel­tai­nen ystä­vyy­destä ja hopei­nen… niin mistä se sinulle ker­too ja mitä vies­tiä sii­hen tal­len­nat? Ehkä kau­niin aja­tuk­sen ystä­västä, rak­kau­desta, elä­mästä ja onnel­li­suu­desta.

Ruusun aikaa ‑koru­pa­jassa voit tehdä oman ruususor­muk­sesi ja kät­keä sii­hen oman vies­tisi ja tari­nasi. Val­mis­tat sor­muk­sen aidosta hopea­lan­gasta ja jokai­sesta sor­muk­sesta tulee eri­nä­köi­nen ja uniikki.

Koru­paja toteu­te­taan nons­top ‑tyyp­pi­sesti tilan sal­li­missa puit­teissa. Koru­pa­jaan voi osal­lis­tua 3 hlöä ker­ral­laan ja pajoja pide­tään niin kauan kuin mate­ri­aa­lia riit­tää. Muis­tat­han varata korun­teolle riit­tä­västi aikaa (noin tunti, riip­puen aikai­sem­masta koke­muk­sesta).

Ruusun aikaa ‑koru­pa­jan hinta on 35€/hlö.

Koru­paja sovel­tuu myös vasta-alka­jille.

Lisä­tie­toja: annukka@hopeikko.fi

Koli­kon kään­tö­puoli ‑työ­näy­tös klo 12–19

UJOn Katja val­mis­taa ja myy kolik­ko­sor­muk­sia. Mutta miten ihmeessä kolikko muo­tou­tuu sor­muk­seksi? Kes­ki­viik­kona 5.12.2018 klo 12:00–19:00 sinulla on mah­dol­li­suus tulla seu­raa­maan sor­muk­sen muo­don­muu­tosta.

Työ­näy­tös jär­jes­te­tään Jou­lu­po­lulla (Pak­ka­huo­neen katu 16, enti­sen Cof­fee Housen ‑tila).

Halu­tes­sasi pää­set myös kokei­le­maan kolik­ko­sor­muk­sen tekoa!

 

 

 

Hopean hoh­detta pukin­kont­tiin — koru­paja 8.–9.12.2018 klo 12:30–17:30

Tapah­tuipa jou­lu­kuussa, että Oulun kes­kus­taan syn­tyi Jou­lu­polku. Jou­lu­po­lun var­teen nousi koru­paja. Ja koru­pa­jassa teh­tiin par­haim­mat ja unii­kim­mat lah­jat lähei­selle ja itselle.

Hopean hoh­detta pukin­kont­tiin ‑koru­pa­jassa sinulla on mah­dol­li­suus tehdä aidosta hopeasta jou­lun iha­nim­mat lah­jat. Koru­pa­jassa voit val­mis­taa kuvan mukai­sia ket­juja tai ihan joi­tain muuta. Ohjaa­jalla on muka­naan useita esi­merk­ki­ko­ruja sekä kir­joja, joten ins­pi­raa­tion läh­teitä löy­tyy. Myös oma­suun­ni­tel­mat korut ovat mah­dol­li­sia. Ole siinä tapauk­sessa riit­tä­vän ajoissa yhtey­dessä ohjaa­jaan mah­dol­lis­ten mate­ri­aa­li­han­kin­to­jen osalta.

Koru­pa­jaan on ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen 5.12.2018 men­nessä osoit­tee­seen: annukka@hopeikko.fi. Voit osal­lis­tua valin­tasi mukaan joko toi­sena päi­vänä tai molem­pina päi­vinä. Koru­pa­jaan mah­tuu 8 hen­ki­löä.

Koru­pa­jan hinta on 45 €/päivä tai 80 €/molemmat päi­vät + mate­ri­aa­lit käy­tön mukaan. Hinta sisäl­tää alv 24%, ohjauk­sen sekä työ­ka­lu­jen vapaan käy­tön koru­pa­jan ajan.

Mate­ri­aa­leja voit ostaa ohjaa­jalta pai­kan päällä, mutta voit tuoda muka­nasi myös omia mate­ri­aa­leja tai tuu­nat­ta­via koruja.

Osoite: Jou­lu­polku, Pak­ka­huo­neen­katu 16, Oulu (enti­sen Cof­fee Housen tilat).

Työ­paja on suun­nattu yli 16-vuo­tiaille.

HOPEAPAJA non stop by Seppo 3.12, 4.12, 10.12, 11.12 & 12.12.

Hopea­pa­jalla teh­dään nimensä mukai­sesti koruja hopeasta. Vaih­toeh­toina lan­gasta tai­vu­teltu sor­mus, johon lisä­tään luon­non­kivi tai lasi­helmi tuo­maan väriä tai hopea­le­vystä valit­se­mal­lasi teks­tuu­rilla val­mis­tettu laat­ta­rii­pus tai kor­va­ko­rut. Esi­merk­kejä löy­tyy pajalta.

Varaat­han koru­jen teke­mi­seen aikaa. Näissä menee puo­lesta tun­nista tun­tiin. Tai­to­ta­sol­taan työ­pa­jat ovat hel­poh­koja. Tar­vik­keet ja val­miit laa­tat löy­ty­vät pajalta.

Hopea­paja toi­mii non stop-tyyp­pi­sesti tilan sal­li­missa puit­teissa. Työ­pa­jalla mah­tuu ker­ral­laan ole­maan vain pari kolme hen­ki­löä, koska korut vaa­ti­vat ohjausta. Työ­pa­jaa pide­tään niin kauan, kuin mate­ri­aa­lia riit­tää.

Työ­pa­jan hin­nat ovat: Hopea­sor­mus kivellä/lasilla 30€, hopei­nen laat­ta­rii­pus nah­ka­nau­halla 30 € ja hopei­set laat­ta­kor­va­ko­rut kou­kuilla 38 €.

Lisä­tie­toja: Seppo Vai­ni­kai­nen 040–5905491

seppo@mrwain.fi

Joni Aikion näyt­tely Jou­lu­po­lulla 1. ‑23.12.2018

Joni Aikio tun­ne­taan par­hai­ten kissa-aihei­sista maa­lauk­sis­taan. Hän maa­laa myös sie­luk­kaasti kuvat­tuja vil­lie­läi­miä. Aikio on suku­juu­ril­taan saa­me­lai­nen ja teok­sissa näkyy syvä kun­nioi­tus luon­toa koh­taan. Teok­set vies­ti­vät luon­to­yh­tey­den ja pysäh­ty­mi­sen tär­key­destä. Jos­kus mene­tämme osan aitoa itseämme jos uppoamme lii­aksi val­lit­se­viin kult­tuu­ri­nor­mei­hin. Aikio on itseop­pi­nut enti­nen luo­kan­opet­taja ja hänen tyy­lis­sään voi nähdä vai­kut­teita useista eri suun­nista. Omi­naista on tek­ni­sesti tai­ta­van sivel­lin­jäl­jen yhdis­tä­mi­nen orgaa­ni­seen satun­nai­suu­teen ja abstrak­tei­hin muo­toi­hin.

www.joniaikio.com

FB: Artist Joni Aikio

joni@joniaikio.com

 

 

Ajankohtaista