Ajankohtaista

Kesätyöntekijöiden kuulumiset: Kalle ja Emilia

Kalle:

Kesä­työni Val­keassa kaup­pa­kes­kusop­paana on ollut ehdot­to­masti koke­mi­sen arvoista. Val­kean hen­ki­lö­kun­nan äärim­mäi­sen läm­min ilma­piiri toi hyvän mie­len ja fii­lik­sen heti ensim­mäi­sestä työ­päi­västä läh­tien. Tämä aut­toi jak­sa­maan ras­kaam­man­kin työ­päi­vän ylitse hyvillä mie­lin! Kii­tos tästä Val­kean hen­ki­lö­kun­nalle. Kii­tos kuu­luu myös työ­pa­ril­leni Emi­lialle, jonka kanssa työ­päivä kului nopeasti ja vai­vat­to­masti.

Olin innois­sani kuul­tuani, että pää­sen Val­ke­aan töi­hin. Innos­tus­tani kui­ten­kin var­josti epä­tie­toi­suus työn­ku­vasta ja työ­teh­tä­väs­täni, sillä tie­sin vain että tulen työs­ken­te­le­mään Val­kean kaup­pa­kes­kuk­sessa oppaana. Ennak­koon ajat­te­lin vain opas­ta­vani ihmi­siä Val­keassa, mutta todel­li­suu­dessa työn­kuva sisälsi pal­jon muu­ta­kin. Koko­nai­suu­des­saan työn­kuva sel­keni kui­ten­kin nopeasti jo ensim­mäi­sinä päi­vinä.

Lop­pu­jen lopuksi työ­teh­tä­viini kuu­lui pää­asial­li­sen ihmis­ten opas­tuk­sen lisäksi myös Sokok­sen Ale-kuvas­to­jen jakoa, Yötön Yö ‑etu­ku­pon­ki­vih­ko­jen jakoa, Val­kean Ins­ta­gram­min yllä­pi­toa, sekä muita pie­niä avus­tus­teh­tä­viä. Olin posi­tii­vi­sesti yllät­ty­nyt työ­teh­tä­vieni moni­puo­li­suu­desta.

Näin vii­mei­senä työ­päi­vänä tun­nen iloa, sillä pää­sen vih­doin viet­tä­mään ansait­tua kesä­lo­maa, mutta toi­saalta oloni on hie­man hai­kea. Tämä joh­tuu siitä, että päi­vän pää­tyt­tyä jou­dun läh­te­mään täältä upeasta työs­ken­tely-ympä­ris­töstä uusien kesä­työ­läis­ten tul­lessa tilal­leni.

Työs­ken­tely Val­keassa on ollut ker­ras­saan hieno ja pal­kit­seva koke­mus. Vielä ker­ran, kii­tos Val­kean hen­ki­lö­kun­nalle mah­ta­vasta asen­teesta ja läm­pi­mästä ilma­pii­ristä!

 

 

Emi­lia:

Olen ollut jo toista kesää put­keen Val­keassa kesä­töissä, enkä voisi kuvi­tella parem­paa kesä­työ­paik­kaa minulle. Viime kesänä mie­tin töi­den lop­pu­mi­sen jäl­keen, että oli­sipa mah­tava jos­kus päästä uudel­leen töi­hin Val­ke­aan. Tou­ko­kuun alussa sain teks­ti­vies­tin, jossa minulle tar­jot­tiin työ­paik­kaa Val­keasta, olin erit­täin onnel­li­nen tule­vasta kesä­työs­täni. Työ­teh­tä­vät Val­keassa ovat todella moni­puo­li­sia ja mie­len­kiin­toi­sia. Täällä jokai­nen päivä on eri­lai­nen.

Olemme työs­ken­nel­leet pää­osin Kesä­ka­dulla kaup­pa­kes­kusop­paina ja neu­vo­neet ihmi­siä. Kesä­ka­dulla olles­samme olemme myös jaka­neet etu­ku­pon­ki­vih­koja Yötön yö ‑tapah­tu­maan sekä Sokok­sen Ale-kuvas­toja tule­vien alen­nus­myyn­tien myötä. Olemme myös päi­vit­täin yllä­pi­tä­neet Val­kean Ins­ta­gram-tiliä. Työ­teh­tä­vät ovat olleet siis moni­puo­li­sia ja erit­täin muka­via.

Nämä pari viik­koa ovat kulu­neet todella nopeasti töi­den parissa. Minulla vielä odot­taa pari työ­päi­vää ensi vii­kolla, josta en kyllä valita. Val­keassa on todella mukava työil­ma­piiri ja voi­sin mil­loin vain tulla uudes­taan töi­hin Val­ke­aan. Haluan kiit­tää työ­pa­riani Kal­lea, jonka kanssa työ­teh­tä­vät ovat suju­neet kyllä todella hel­posti sekä Val­kean hen­ki­lö­kun­taa iha­nasta ilma­piiistä ja mah­dol­li­suu­desta, että olen saa­nut tulla töi­hin tänne.

Iha­naa kesää kai­kille!

 

Ajankohtaista