Ajankohtaista

Uutta Valkeassa: Vohvelikuningas, Vero Moda, Jack & Jones sekä Fafa's

Voh­ve­li­ku­nin­gas avasi Val­kean 1. ker­rok­sessa  ja on nyt avoinna kaup­pa­kes­kuk­sen aukio­lo­jen mukai­sesti. Voh­ve­li­ku­nin­kaalta löy­dät kau­pun­gin kehu­tuim­mat voh­ve­lit, suo­lai­set ja makeat annok­set (myös glu­tee­nit­to­mana), Waffle dog ‑voh­ve­li­ti­kut, sandwic­hit ja jää­te­lö­an­nok­sia.

Spice Ice muutti Kesä­ka­dulle ja palvelee kaup­pa­kes­kuk­sen aukio­lo­jen mukai­sesti.

Vero Moda ja Jack & Jones ava­taan yhtei­seen lii­ke­ti­laan Sam­po­ta­lon puo­lelle toi­seen ker­rok­seen tors­taina 17.5. Ava­jai­sia vie­te­tään koko vii­kon­lo­pun ajan, tar­jouk­sena ‑25% kai­kista nor­maa­li­hin­tai­sista tuot­teista tors­taista sun­nun­tai­hin!

Kauan odo­tettu FAFA’S ava­taan Ravin­to­la­maa­ilma Köö­kiin tiis­taina 30.5.  FAFA’S tar­joaa autent­tista ja käsin­teh­tyä gour­met street foo­dia ystä­väl­li­sellä ja mut­kat­to­malla pal­ve­lulla. Tar­joamme luo­mu­fa­la­fe­lit, meze annok­set ja pitat aina tuo­reena ja pai­kan­päällä pais­tet­tuna. Annok­semme on tar­kasti suun­ni­teltu kaik­kia makuja sil­mällä pitäen, lihan­syö­jät ja vegaa­nit ter­ve­tu­loa naut­ti­maan! Saa­ta­villa myös erik­seen lap­sille suun­ni­tel­tuja annok­sia.

Ajankohtaista