Ajankohtaista

Qstock VIP-lippupaketin arvonta Facebookissa ja Instagramissa

Haluatko olla VIP? Kesä ja Qstock lähes­ty­vät!  Nyt ois tar­jolla kaksi 2 päi­vän VIP-lip­pua Qstoc­kiin (K‑18, arvo n. 700€). Osal­listu arvon­taan Face­boo­kissa ja/tai Ins­ta­gra­missa. Huom! Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua täysi-ikäi­set. Kaikki 24.5. men­nessä jul­kai­sua kom­men­toi­neet osal­lis­tu­vat lip­pu­pa­ke­tin arvon­taan.

Arvon­nan jär­jes­tää Kaup­pa­kes­kus Val­kea ja se on Qstock Oy:n hyväk­symä. Face­book ei ole osal­li­sena arvon­taan.

Kil­pai­lusään­nöt: Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Qstock VIP-liput

Osuus­kauppa Ari­nan Face­book-arvon­nan viral­li­set sään­nöt:

Arvon­nan jär­jes­täjä:
Osuus­kauppa Arina (Näissä sään­nöissä Kaup­pa­kes­kus Val­kea), Nuot­ta­saa­ren­tie 1, 90400 Oulu

Kam­panja-aika:
Kam­pan­jaan tulee osal­lis­tua 18.–24.5.2018 väli­senä aikana. Pal­kinto arvo­taan 25.5.2018 klo 12.

Ketkä voi­vat osal­lis­tua:
Arvon­taan voi­vat osal­lis­tua kaikki täysi-ikäi­set Face­book-käyt­tä­jä­tun­nuk­sen tai Ins­ta­gram-tilin omaa­vat Suo­messa asu­vat yksi­tyis­hen­ki­löt. Arvon­taan eivät voi osal­lis­tua sen val­mis­te­luun tai toteut­ta­mi­seen osal­lis­tu­neet Osuus­kauppa Ari­nan työn­te­ki­jät ja hei­dän per­heen­jä­se­nensä.

Arvon­taan voi osal­lis­tua Kaup­pa­kes­kus Val­kean Face­book-sivuilla (www.facebook.com/kauppakeskusvalkea) ja/tai Ins­ta­gra­missa @kauppakeskusvalkea kom­men­toi­malla 18.5.2018 jul­kais­tua Qstock-päi­vi­tystä.

Arvon­taan osal­lis­tu­vat kaikki jul­kai­suja kom­men­toi­neet. Mui­hin Kaup­pa­kes­kus Val­kean Face­book-sivun päi­vi­tyk­siin tai Ins­ta­gram-kuviin jul­kais­tut kom­men­tit tai tyk­käyk­set eivät osal­listu arvon­taan.

Pal­kinto:
Kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan lip­pu­pa­ketti, joka sisäl­tää kaksi kah­den päi­vän VIP-lip­pua Qstoc­kiin 2018. Pal­kin­non arvo n. 700 €. VIP-alue on K‑18.

Voit­ta­jat ilmoi­te­taan alku­pe­räi­sen jul­kai­sun kom­ment­ti­ken­tässä. Voit­ta­jiin ote­taan yhteyttä yksi­tyis­vies­tillä Face­boo­kissa tai Ins­ta­gra­missa 25.5.2018 klo 16 men­nessä.

Voit­ta­jan tulee nou­taa liput sovit­tuna ajan­koh­tana Kaup­pa­kes­kus Val­kean toi­mis­tolta Iso­katu 22–25, Oulu.

Muut ehdot:
Face­book ei spon­so­roi, suo­sit­tele tai hal­lin­noi kam­pan­jaa mil­lään tavalla eikä se liity miten­kään Face­boo­kiin. Jokai­sen osal­lis­tu­jan on vapau­tet­tava Face­book kai­kesta vas­tuusta.

Tilan­teessa, jossa voit­ta­jaa ei saada kiinni 1.6.2018 men­nessä, voit­taja menet­tää oikeu­tensa pal­kin­toon ja Kaup­pa­kes­kus Val­kealla on oikeus arpoa uusi voit­taja tai jät­tää pal­kinto jaka­matta.

Annet­tuja yhteys­tie­toja käy­te­tään vain arvon­taan liit­ty­vään yhtey­den­pi­toon. Kaup­pa­kes­kus Val­kealla on kui­ten­kin oikeus jul­kis­taa arvon­nan voit­taja Face­book-sivuil­laan ja Ins­ta­gram-tilil­lään ilman voit­ta­jan eril­listä suos­tu­musta.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea rajoit­taa vas­tuunsa arvon­nan koh­teena ole­vien pal­kin­to­jen arvoon.

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­pe­ri­aat­teet on mai­nittu Ari­nan kil­pailu- ja arvon­ta­re­kis­te­rissä osoit­teessa www.arina.fi.

Ajankohtaista