Ajankohtaista

Euroviisukisakatsomo la 12.5. ja sisäänkäynnin poikkeukset

Suo­men viral­li­nen Euro­vii­su­kat­somo on lau­an­taina 12.5.2018 Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla. Tapah­tu­man ohjelma on tar­ken­tu­nut.

Kesä­katu tyh­jen­ne­tään ihmi­sistä kello 19, kun kaup­pa­kes­kus menee kiinni.

Ovet Suo­men viral­li­seen Euro­vii­su­ki­sa­kat­so­moon ava­taan klo 20.30.

Kulku kat­so­moon tapah­tuu Kaup­pu­rien­ka­dun puo­lei­sesta pää­ovesta.

Sokos Herk­kuun ja Kivi­sy­dä­men park­ki­hal­liin pää­see kul­ke­maan Sokok­sen pää­dyssä ole­vasta ovesta Kaup­pu­rien­ka­dulta. Käynti Köö­kin ravin­to­loi­hin jär­jes­tyy puo­les­taan Kaup­pu­rien­ka­dun puo­lei­sella mai­se­ma­his­sillä. Illan tun­nel­mien kuvauk­sia Yleis­ra­dion taus­ta­ku­vaksi teh­dään heti kello 21 alkaen. Kuvaus­ten jäl­keen ennen Por­tu­ga­lin euro­vii­su­lä­he­tyk­sen alkua näh­dään ilma-akro­ba­tisti Ilona Jän­tin esi­tys, visail­laan oulu­lai­sen musiik­ki­vi­so­jen teki­jän Pyhik­sen spe­si­aa­lilla Euro­vi­salla ja kuul­laan DJ Kaa­sin Euro­vii­su­jen läm­mit­te­ly­setti. Tapah­tu­man Val­kean Kesä­ka­dulla juon­taa Sampo Mar­jo­maa.  Euro­vii­su­lä­he­tys Por­tu­ga­lista alkaa kello 22. Kisa­kat­somo sul­keu­tuu Euro­vii­su­jen jäl­keen noin klo 01.30.

Paik­koja on Kesä­ka­dulla rajoi­te­tusti, joten ylei­sön toi­vo­taan saa­pu­van ajoissa pai­kalle. Tapah­tu­maan mah­tuu arvioi­den mukaan rei­lut 1000 ihmistä. Koko Kesä­katu sul­je­taan lau­an­taina 12.5. klo 19.00 – 3.00 ajaksi. Tapah­tuma-alu­een por­tilla vie­raille teh­dään sisään­tu­lo­tar­kas­tus, jolla halu­taan var­mis­taa euro­vii­su­juh­li­joi­den tur­val­li­suus ja viih­ty­vyys suu­ressa ylei­sö­ta­pah­tu­massa.

Kesä­ka­dulla tulee ole­maan kaksi isoa scree­niä, joista suo­raa euro­vii­su­lä­he­tystä voi seu­rata. Tiloista löy­tyy reilu pari­sa­taa istu­ma­paik­kaa, jotka on sijoi­teltu Kesä­ka­dulle sekä kak­kos­ker­rok­sen leh­te­rille. Istu­ma­paik­koja löy­tyy myös Kesä­ka­dulla ole­vien kah­vi­loi­den tiloista, jotka ovat avoinna koko illan.

Liity tapah­tu­maan Face­boo­kissa tästä.

Ajankohtaista