Ajankohtaista

Suomen virallinen Euroviisujen kisakatsomo Oulun Valkean Kesäkadulla

Suo­men viral­li­nen Euro­vii­su­jen kisa­kat­somo Oulun Val­kean Kesä­ka­dulla – tule mukaan lähet­tä­mään ter­vei­set Euroo­palle 12.5.

Euro­vii­sut hui­pen­tu­vat finaa­liin lau­an­taina 12.5. Suo­mea Euro­vii­suissa edus­taa Oulun oma Saara Aalto. Oulu on mukana Euro­vii­su­jen finaa­lissa. Kuva ja kan­nus­tuk­set Suo­men pis­tei­de­nan­ta­jan taus­talle tule­vat Oulun Val­kean Kesä­ka­dulta.

Euro­vii­su­jen taus­ta­ku­vaa Suo­men pis­teen­an­nosta kuva­taan Oulun kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dun Suo­men viral­li­sessa Euro­vii­su­jen kisa­kat­so­mossa lau­an­taina 12.5. Val­ke­aan raken­tuu urbaani katu­disco, johon toi­vo­tamme kaikki ter­ve­tul­leiksi mukaan lähet­tä­mään ter­vei­set Euroop­paan ja seu­raa­maan itse euro­vii­su­lä­he­tystä. Ovet Kesä­ka­dun kisa­kat­so­moon aukea­vat kello 20.30 ja itse euro­vii­su­lä­he­tys Por­tu­ga­lista alkaa kello 22. Kisa­kat­somo sul­keu­tuu euro­vii­su­lä­he­tyk­sen jäl­keen noin klo 01.30. Paik­koja on Kesä­ka­dulla rajoi­te­tusti.

Kuva­ma­te­ri­aali Suo­men viral­li­sesta Euro­vii­su­jen kisa­kat­so­mosta Oulun Val­kean Kesä­ka­dulta leviää euro­vii­su­lä­he­tyk­sen mukana kaik­kialle Euroop­paan. Oulun kau­punki toi­voo pal­jon kan­nus­ta­jia mukaan lähe­tyk­sen kuvauk­siin sekä seu­raa­maan itse lähe­tystä. Tapah­tu­man Val­kean Kesä­ka­dulla juon­taa Sampo Mar­jo­maa. Ennen Por­tu­ga­lin lähe­tyk­sen alkua näh­dään myös ilma-akro­baatti Ilona Jän­tin esi­tys.

Saara Aal­lon koti­kau­punki haluaa muis­taa tänä eri­tyi­senä vuonna koti­kau­pun­kinsa edus­ta­jaa ja Oulun kau­punki uskoo näke­vänsä Saa­ran euro­vii­su­fi­naa­leissa.

Suo­men viral­li­sen Euro­vii­su­jen kisa­kat­so­mon Oulussa orga­ni­soi­vat Oulun kau­punki, YLE ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea.

Lisä­tie­dot:

tuot­taja Janita Jämsén, Busi­nes­sOulu, puh. 050 361 7924

Ajankohtaista