Ajankohtaista

Nuorten Putiikki Nuppu otettu ilolla vastaan

Kaup­pa­kes­kus Val­kean aulassa maa­nan­tai­sin ja tiis­tai­sin toi­miva Nuor­ten Putiikki Nuppu – pop up kauppa on saa­nut kou­lu­luo­kat liik­keelle ilah­dut­ta­vasti. Nupun myyn­ti­vuo­rossa 26.3.–26.3. oli Lin­tu­lam­men kou­lun 6A-luokka opet­taja Minna Laa­ti­kai­sen joh­dolla. Niin oppi­laat kuin opet­ta­jat oli­vat innois­saan mah­dol­li­suu­desta päästä oikealle kaup­pa­pai­kalle myy­mään itse val­mis­ta­mi­aan tuot­teita.

”Haus­kinta on ollut oikeas­taan kaikki: näitä myy­tä­viä jut­tuja on val­mis­tettu kou­lussa ja van­hem­pien kanssa, ja kiva oli päästä tänne niitä myy­mään!”, totesi 6A-luo­kan oppi­las Cas­par Gui­bert. “Kiva kou­lu­päivä, kou­lu­teh­tä­viä­kin olemme välillä käy­neet lavalla teke­mässä!” Cas­par rie­muit­see.

Kauppa kävi mai­niosti

Myyn­nissä oli mm. 6A-luok­ka­lais­ten itse teh­tyjä saip­puoita, van­hem­pien kuto­mia vil­la­suk­kia, käsin askar­rel­tuja lapa­sia, kort­ti­pa­ket­teja, syty­ke­ruusuja ja lei­von­nai­sia. Herk­ku­ko­riar­vat eri­tyi­sesti kävi­vät hyvin kau­paksi. Myyn­ti­tuo­tot käy­te­tään luok­ka­ret­ki­ra­has­ton kar­tut­ta­mi­seen, ja tämän ryh­män toi­veissa on päästä aina­kin Hel­sin­kiin yön yli reis­sulle. Kah­den Nuppu-päi­vän tuotto oli peräti 1300 €, joten se kar­tut­taa­kin kivasti luok­ka­ret­ki­ra­has­toa.

”On ollut ilo seu­rata Val­kean Nupussa näitä aktii­vi­sia ja hymyi­le­viä kou­lu­lai­sia, jotka ovat omak­su­neet toi­minta-idean yti­men kuin luon­nos­taan. Olemme saa­neet run­saasti mai­rit­te­le­vaa palau­tetta asiak­kailta, jotka ovat kii­tel­leet oppi­lai­den hyvää käy­töstä ja ihas­tel­leet tämän päi­vän kou­lu­lais­ten roh­keutta ja myyn­ti­tai­toja”, toteaa yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen koor­di­naat­tori Heikki Kerä­nen.

”Opet­ta­jan näkö­kul­masta Nuppu-päivä vaati hie­man etu­kä­teis­val­mis­te­lua, mutta sujui koko­nai­suu­tena hie­nosti. Koke­muk­sena Nuppu-päivä oli iki­muis­toi­nen, oppi­laat oli­vat innolla varaa­massa jo seu­raa­vaa vuo­roa. Suu­ret kii­tok­set myös Heikki Kerä­selle, häneltä saimme monen­laista käy­tän­nön apua päi­vän jär­jes­te­lyissä”, ker­too 6 A ‑luo­kan opet­taja Minna Laa­ti­kai­nen.

Lisä­tie­toja Heikki Kerä­nen ja Maria Orren­maa

HUOM! Nupussa on vielä muu­ta­mia vuo­roja varat­ta­vana keväälle, ja kaikki Oulun alu­een kou­lu­luo­kat ja nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen ryh­mät voi­vat vuo­roja tie­dus­tella osoit­teesta heikki.keranen@ouka.fi ja maria.orrenmaa@ouka.fi

Lisä­tie­toja ja koke­muk­sia Nuppu-päi­västä saa­ta­vissa myös opet­taja Minna Laa­ti­kai­selta, minna.laatinkainen@eduouka.fi, p. 050 441 6194

Teksti ja kuvat: Satu Kaleva

Ajankohtaista