Ajankohtaista

Herkussa ei uusia vatsatautiepäilyjä – ”Viranomaisten tutkimustulokset valmistuivat”

Sokos Her­kussa vas­taa­no­tet­tiin pari viik­koa sit­ten useita asia­kas­pa­laut­teita äkil­li­sesti alka­neesta vat­sa­tau­dista.

”Palaut­tei­den joh­dosta teh­tiin väli­tön ilmoi­tus ja näyt­teen­ot­to­pyyntö ter­veys­vi­ran­omai­selle. Oulun ympä­ris­tö­ter­vey­den­huolto otti heti näyt­teitä Sokos Her­kussa”, ryh­mä­pääl­likkö Anna Kela Sokos Her­kusta ker­too.

Ympä­ris­tö­ter­veys­huol­to­vi­ran­omai­sen tut­ki­mus­tu­lok­set ovat nyt val­mis­tu­neet. Pin­noilta, jotka ovat kos­ke­tuk­sissa elin­tar­vik­kei­den kanssa ei ole todettu hygie­nia­puut­teita. ”Hyvä ja odo­tettu tieto – ruo­an­lait­to­pin­to­jen näyt­teet oli­vat kun­nossa”, kom­men­toi Anna Kela.

Virusta on tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan löy­detty yhdestä oven­kah­vasta myy­mä­län taka­ti­lasta. Oven­kah­vat ovat ylei­sesti paik­koja, joi­den puh­tau­desta on huo­leh­dit­tava, koska niitä voi kos­ket­taa useampi ihmi­nen päi­vässä.

Noro­vi­rus on erit­täin hel­posti tart­tuva. Se voi tart­tua hen­ki­löstä toi­seen kos­ke­tus­tar­tun­tana, pisa­ra­tar­tun­tana tai pin­to­jen väli­tyk­sellä. Tar­tun­nan ehkäi­se­mi­sessä kui­ten­kin mer­kit­tä­vin rooli on huo­lel­li­sella käsi­hy­gie­nialla.

 ”Noro­vi­rusta on ollut koko kevään tasai­sesti liik­keellä, ja koska se tart­tuu niin hel­posti, täl­lai­sissa pai­koissa, joissa väkeä on luon­tai­sesti run­saasti liik­keellä, virus läh­tee erit­täin hel­posti leviä­mään”,  toteaa Oulun kau­pun­gin tar­tun­ta­tau­deista vas­taava lää­käri Jarkko Huusko.

”Panos­tamme elin­tar­vi­ke­hy­gie­ni­aan hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­sissa sekä myy­mä­län päi­vit­täi­sessä oma­val­von­nassa. Puh­taa­na­pito ja hygiee­ni­set työ­ta­vat ovat osa joka­päi­väistä toi­min­taa. Elin­tar­vik­keita ei hygie­niaoh­jeis­tuk­semme mukaan ikinä kos­ke­teta pal­jain käsin vaan tähän käy­te­tään asi­aan kuu­lu­via työ­vä­li­neitä ja suo­ja­kä­si­neitä. Näin kevät­tal­vi­sin ylei­seen vat­sa­tau­tiai­kaan tähän on kiin­ni­tetty eri­tyistä huo­miota ja laa­jem­pia desin­fioin­teja jat­ke­taan var­muu­den vuoksi vielä lähi­viik­ko­jen ajan”, Kela sanoo.

Koko kaup­pa­kes­kusta on teho­sii­vottu päi­vit­täin ja muun muassa kaikki Val­kean WC-tilat on desin­fioitu kaut­taal­taan, tois­tu­vasti”, Val­kean kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho toteaa.

Viran­omai­set eivätkä asiak­kaat ole rapor­toi­neet uusia tähän liit­ty­viä tar­tun­toja ensim­mäi­sen vii­kon­lo­pun jäl­keen.

Ajankohtaista