Ajankohtaista

Tulossa: Synttärikarnevaalit 5.-8.4.

Val­kea on ollut Oulun sydä­messä jo kaksi vuotta! Juh­li­taan yhdessä Synt­tä­ri­kar­ne­vaa­leilla tors­taista sun­nun­tai­hin!

Ohjelma:

Tors­tai

Kar­ne­vaa­lit avaa Hesa­Äijä, hur­maava Rau­malt kotosi oleva some­per­soona ja artisti joka tun­ne­taan mm. hiteis­tään “Teras­silta Len­toon”, “Sauna Läm­pee” ja “Väsy­neempi ku ennen lomaa”. Mie­hen musiik­kiura on saa­nut len­tä­vän läh­dön joka on vasta alkua bileille, jotka eivät lopu ikinä! Elämä o pali muka­vemppa ku o vähä pöhkö pääs­tää!

klo 11–19 Juon­taja pai­kalla – hui­keita tar­jouk­sia koko päi­vän!

klo 15.00 Lat­tia­lotto – Osal­listu valit­se­malla nume­ro­tarra Kesä­ka­dun lat­tialta, pal­kin­toina tuot­teita ja lah­ja­kort­teja!

klo 16.00 Hesa­Äijä 20min, jonka jäl­keen nim­ma­rit

klo 17.00 Ilma­pal­lon­pu­do­tus – Ilma­pal­lo­jen sisällä pal­jon pal­kin­toja, nap­paa omasi! 1000 ilma­pal­loa pudo­te­taan katosta Kesä­ka­dulla. Pääpal­kin­tona 3 x 100€ lah­ja­kort­tia Val­kean liik­kee­seen.

klo 18.30 Hesa­Äijä 20min

 

Per­jan­tai

“Appap­pap­pap, opet­taja puhuu!” Putouk­sesta tuttu Ansa Kynt­tilä (Ernest Law­son) saa­puu viih­dyt­tä­mään ylei­söä synt­tä­ri­kar­ne­vaa­lien toi­sena päi­vänä. “Älä kos­kaan anna kenen­kään väittää,että motot ovat vain sää­lit­tä­ville ihmi­sille, jotka kuvit­te­le­vat että elä­mää pys­tyy ohjaa­maan yhdellä, muka-kan­nus­ta­valla lauseella.”

klo 11–19 Juon­taja pai­kalla – hui­keita tar­jouk­sia koko päi­vän!

klo 13.00 Lat­tia­lotto

klo 15.00 Lat­tia­lotto

klo 16.00 Ansa Kynt­tilä 20min

klo 17.00 Lat­tia­lotto

klo 18.00 Ansa Kynt­tilä 20min

 

Lau­an­tai

Päi­vän esiin­ty­jänä Johanna Pako­nen, vuo­den 2002 tan­go­ku­nin­ga­tar. Johanna on vakiin­nut­ta­nut paik­kansa nai­sar­tis­tien täh­ti­kaar­tissa. Lukui­sat kei­kat, kon­ser­tit ja kil­pai­lut ovat omalta osal­taan teh­neet Johan­nan tutuksi kuu­li­joil­leen ja tans­si­kan­salle.

klo 11–17 Juon­taja pai­kalla – hui­keita tar­jouk­sia koko päi­vän!

klo 13.00 Johanna Pako­nen

klo 14–16 Jack­pot – Onnen­pyö­rässä pää­pal­kin­tona 500 € lah­ja­kortti Val­kean liik­kee­seen ja muita pie­nem­piä pal­kin­toja!

klo 14.30 Johanna Pako­nen

klo 16.00 Johanna Pako­nen

 

Sun­nun­tai

Las­ten­päivä! Pikku Kak­ko­sesta tutut Mimi ja Kuku heit­tä­vät kaksi keik­kaa! Lapsi pää­see itse osal­lis­tu­maan lii­kun­nal­li­sen kon­ser­tin kul­kuun. Kon­sert­tien iloi­nen ja melo­di­nen musiikki on Mimin sävel­tä­mää ja sanoit­ta­maa. Mukana myös perin­tei­siä las­ten­lau­luja.

klo 11–17 Juon­taja pai­kalla – hui­keita tar­jouk­sia koko päi­vän!

klo 13.00 Mimi ja Kuku

klo 14–16 Jackpot – Onnen­pyö­rässä pää­pal­kin­tona 500 € lah­ja­kortti Val­kean liik­kee­seen ja muita pie­nem­piä pal­kin­toja!

klo 15.00 Mimi ja Kuku

klo 17.00 Synt­tä­ri­kar­ne­vaa­lit päät­ty­vät!

Ajankohtaista