Ajankohtaista

Nuorten putiikki avataan tänään

Oulu­lais­ten nuor­ten itse val­mis­ta­mille tuot­teille ava­taan myyn­ti­paikka, Nuor­ten Putiikki Nuppu Kaup­pa­kes­kus Val­kean kesä­ka­dulle maa­nan­taina 26.2.2018. Kauppa on avoinna kah­tena päi­vänä vii­kossa kokei­lu­luon­toi­sesti. Tavoit­teena on kehit­tää pysyvä toi­min­ta­malli, jota voi­tai­siin monis­taa mui­hin­kin ostos­kes­kuk­siin tai kaup­pa­pai­koille. Ensim­mäi­senä myyn­ti­päi­vänä pai­kalle saa­pu­vat Meri­kos­ken kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­set vas­tuu­opet­ta­jiensa Tiina Joki­nie­mien ja Rosa Veh­ka­lah­den kanssa.

Aja­tus on, että nuo­ret itse ovat pää­roo­lissa ideoi­massa, val­mis­ta­massa ja myy­mässä tuot­teita. Pop-up tyyp­pi­nen kaup­pa­kin pitää aamulla ensin pys­tyt­tää ja päi­vän päät­teeksi pur­kaa. Nuppu tar­joaa oppi­las­ryh­mille mah­dol­li­suu­den ideoida, val­mis­taa ja myydä tuot­teita, joi­den tuo­tot voi­daan käyt­tää vaik­kapa luok­ka­retki- tai lei­ri­kou­lu­ra­has­to­jen kar­tut­ta­mi­seen. Kau­pan myy­jät eli oppi­las­ryh­mät ja tuot­teet vaih­tu­vat vii­koit­tain, joten jokai­selle nuo­relle Nuppu-päivä on ainut­laa­tui­nen koke­mus. Nupussa nuo­riso-ohjaaja Maria Orren­maa ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen koor­di­naat­tori Heikki Kerä­nen opas­ta­vat nuo­ria huo­leh­tien, että Nuppu toi­mii ja kukois­taa.

Ajankohtaista