Ajankohtaista

Marimekko ja Your FACE avataan maaliskuussa

Avaamme kaksi uutta lii­kettä maa­lis­kuun aikana! Mari­me­kon myy­mälä ava­taan Kesä­ka­dun var­relle 1.3. ja Your FACE puo­les­taan 2. ker­rok­seen 15.3.

 

MARIMEKKO – KUVIOISSA VUODESTA 1951

Kut­su­vassa ja viih­tyi­sässä Mari­mekko-myy­mä­lässä sinua pal­vel­laan ja ins­pi­roi­daan löy­tä­mään per­soo­nal­li­sia rat­kai­suja kotiisi ja pukeu­tu­mi­seesi. Vaat­tei­den ja sisus­tus­tuot­tei­den ohella vuonna 1951 perus­te­tun design­ta­lon vali­koi­maan sisäl­tyy monen­lai­sia asus­teita, lauk­kuja ja lah­ja­ta­va­roita. Iloa, väriä ja kieh­to­via kuvioita elä­män eri het­kiin.

 

YOUR FACE – KLASSISTA TYYLIÄ MUODIKKAILLE NAISILLE

Your FACE on suo­ma­lai­nen, kor­kean pal­ve­lu­ta­son muo­ti­ketju, joka on suun­nattu tyy­linsä löy­tä­neille tai sitä etsi­ville nai­sille, jotka arvos­ta­vat itse­ään ja ympä­ris­töään. Ikä ei mää­ritä asia­kas­tamme, vaan kyse on elä­män­ta­vasta.  Haluamme tar­jota pal­ve­lul­lamme asiak­kaille posi­tii­vi­sia elä­myk­siä, itse­tun­non koho­tusta ja roh­keutta olla oma per­soo­nal­li­nen itsensä! Your FACE on osa suo­ma­laista Luhta Sportswear Com­pany ‑kon­ser­nia, joka on yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­mista vaa­te­tusa­lan yri­tyk­sistä.

Ajankohtaista