Ajankohtaista

Tilaa Valkean uutiskirje ja voita kahvihetki kahdelle!

Arvomme l√§hes¬≠ty¬≠v√§n yst√§¬≠v√§n¬≠p√§i¬≠v√§n kun¬≠niaksi kaik¬≠kien 24.1.‚Äď14.2. v√§li¬≠sen√§ aikana uutis¬≠kir¬≠jeen tilan¬≠nei¬≠den kes¬≠ken lah¬≠ja¬≠kor¬≠tin Val¬≠kean Bacaro Dop¬≠pioon (sis. kah¬≠vit ja pul¬≠lat kah¬≠delle) ‚úĆūüŹľ

Kun lii­tyt Val­kean Etu­jouk­koon, kuu­let kaup­pa­kes­kuk­sen tär­keim­mät uuti­set ensim­mäi­senä ja saat käyt­töösi tar­koin vali­koi­tuja etuja!

 

 

Arvon­nan sään­nöt:

Arvon­nan jär­jes­täjä
Osuus­kauppa Arina (Näissä sään­nöissä Kaup­pa­kes­kus Val­kea), Nuot­ta­saa­ren­tie 1, 90400 Oulu
Kam­panja-aika
Kam­pan­jaan tulee osal­lis­tua 24.1.2018 klo 00:00 ja 14.2.2018 klo 23:59 väli­senä aikana. Pal­kinto arvo­taan 15.2.2018.
Ketkä voi­vat osal­lis­tua
Arvon­taan voi­vat osal­lis­tua kaikki säh­kö­pos­tio­soit­teen omaa­vat Suo­messa asu­vat yksi­tyis­hen­ki­löt. Arvon­taan eivät voi osal­lis­tua sen val­mis­te­luun tai toteut­ta­mi­seen osal­lis­tu­neet Osuus­kauppa Ari­nan työn­te­ki­jät ja hei­dän per­heen­jä­se­nensä.
Arvon­taan voi osal­lis­tua tilaa­malla Val­kean uutis­kir­jeen osoit­teessa http://uutiskirje.kauppakeskusvalkea.fi/
Arvon­taan osal­lis­tu­vat kaikki 14.2.2018 klo 23:59 men­nessä uutis­kir­jeen tilan­neet uudet tilaa­jat.
Pal­kinto
Kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan lah­ja­kortti kah­delle hen­gelle Bacaro Dop­pioon Val­ke­aan.
Voit­ta­jan ote­taan yhteyttä säh­kö­pos­titse 15.2.2018 aikana pal­kin­non lunas­ta­mista var­ten.
Pal­kin­non voit­taja nou­taa pal­kin­non Kaup­pa­kes­kus Val­kean toi­mis­tolta tai muusta voit­ta­jan kanssa sovi­tusta pai­kasta.
Muut ehdot
Tilan­teessa, jossa pal­kin­toa ei pys­tytä toi­mit­ta­maan voit­ta­jalle 15.3.2018 men­nessä, voit­taja menet­tää oikeu­tensa pal­kin­toon ja Kaup­pa­kes­kus Val­kealla on oikeus arpoa uusi voit­taja tai jät­tää pal­kinto jaka­matta.
Kaup­pa­kes­kus Val­kea rajoit­taa vas­tuunsa arvon­nan koh­teena ole­vien pal­kin­to­jen arvoon.
Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­pe­ri­aat­teet on mai­nittu Ari­nan kil­pailu- ja arvon­ta­re­kis­te­rissä osoit­teessa www.arina.fi.
Kaup­pa­kes­kus Val­kean rekis­te­ri­se­loste.
Ajankohtaista